Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2013r. poz 267)


Informacje ogólne

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski wydaje Starosta Tatrzański jako organ właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek (ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości,

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. Akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (wydanego na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zamarłych.
 3. W sytuacji, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, podmiot ten winien dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwienia w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski.

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Wymagane opłaty:

Zezwolenie wydane przez Starostę jest zwolnione z opłat.


Pliki do pobrania

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie