UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • herb_powiat
Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późń. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIV/300/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2011- 2015.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadanie :

Działania na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym objętych niniejszym konkursem winny być ukierunkowane na :

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom w szkołach średnich będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tatrzańskiego.
 2. Współpracę z Dyrekcjami Szkół , Radami Pedagogicznymi i pedagogami szkolnymi

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się w 2011 kwotę 40.000 zł . Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 40.000 zł rocznie.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do Konkursu mogą przystąpić:
  • Organizacje pozarządowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw i którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną , w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie
   - nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają część dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przekraczają zysku do podziału między swoich członków , udziałowców , akcjonariuszy i pracowników.
 2. Podmioty wskazane w pkt 1 mogą przystąpić do konkursu jeżeli ich cele statutowe lub ustawowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 3. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego .

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot i zostało to wyraźne wskazane w ofercie złożonej w konkursie. Do zlecania przez podmioty realizacji zadania przez inne ma zastosowanie art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 4. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Starosta Tatrzański lub osoby przez niego upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
  • stanu realizacji zadania;
  • efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
  • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
  • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i złożyć w terminie
  • roczne - do 30 dni po zakończeniu roku budżetowego
  • kwartalne - do 30 dni od dnia zakończenia kwartału częściowe – do 30 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia częściowego sprawozdania.
 6. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym muszą być realizowane w okresie roku budżetowego .

W roku 2011 realizacji zadania musi zostać przewidziana na okres od dnia podpisania umowy o realizację zadania.

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 5 kwietnia 2011 roku na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 15.00 i jest to termin ostateczny.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

 1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U z 2011 Nr 6, poz. 25)
 2. Na każde zadanie winna zostać złożona oddzielna oferta wraz z kompletem załączników i dokumentów. Oferta ma zostać sporządzona zgodnie ze wzorem oferty na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta winna być spięta ( zszyta) w sposób zapobiegający dekompletacji.
  Wszelkie poprawki i skreślenia winny zostać czytelnie naniesione i parafowane przez upoważnioną osobę.
 3. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną osobę do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty.
  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:
  • osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;
  • osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji ,
  • osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.
 4. Podmioty przystępując do konkursu są obowiązane przedłożyć również dodatkowe dokumenty zgodnie z regulaminem:
  1. aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis takiego dokumentu (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty ),
  2. potwierdzoną za zgodność kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np.: statut,
  3. wykaz zrealizowanych przez podmiot zadań w ciągu ostatnich 2 lat zbieżnych z przedmiotem konkursu lub oświadczenie o nie realizowaniu takich zadań,
  4. oświadczenie o rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Powiatu Tatrzańskiego lub oświadczenie o braku obowiązku rozliczenia z powodu nie otrzymania środków w latach poprzednich,
  5. oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,
  6. sprawozdanie merytoryczne z działań podmiotu za 2010r,
  7. sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni rok (dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania) lub pisemna informacja o wysokości osiągniętych przychodów i poniesionych kosztach działalności za poprzedni rok (dla podmiotów zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego)
  8. oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument upoważniający daną osobę ( pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała) do występowania w imieniu podmiotu w tym złożenia oferty i zaciągania zobowiązań, jeśli takie umocowanie nie wynika wprost z treści dokumentów wskazanych w lit a) i lit b)
  9. oświadczenie, że podmiot jest /nie jest/ pozbawiony prawa do otrzymania dotacji ze środków publicznych,
 5. Podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w lit. a) i lit. b) winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot.
 6. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Zarząd Powiatu nie będą rozpatrywane. Potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem mogą dokonać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów, w tym ich pełnomocnicy.
 7. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w terminie do 11 kwietnia 2011r rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę zasady z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kryteria zawarte w Regulaminu Konkursu tj.:
  1. merytoryczną wartość oferty
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość środków własnych podmiotu lub udziału innych źródeł finansowania,
  3. zgodności zadań przestawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,
  4. umiejętności pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez podmiot z różnych źródeł,
  5. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot,
  6. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
  7. proponowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  8. realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zdania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Komisja powołana zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona zaopiniowania ofert i skieruje do Zarządu Powiatu Tatrzańskiego wnioski o przyznania dotacji wraz z rekomendacją ofert organizacji, z którymi powinny zostać zawarte umowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.
 9. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego po zapoznaniu się z rekomendacją ofert przedstawioną przez Komisję dokona przyznania środków. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego nie jest związany opinią Komisji.
 10. Regulamin Konkursu, wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w pokoju nr 27 w Starostwie Powiatowym w Zakopanem.
 11. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego . . Ogłoszenie będzie zawierać nazwę oferenta, nazwę zadania i wysokość przyznanych środków publicznych.
 12. Podmioty które uzyskały dofinansowanie zostaną powiadomione pisemnie o wysokości dofinansowania i terminie podpisania umowy.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z tym kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2010 zostały przeznaczone środki w wysokości 30 000,00 złotych na realizacje zadania publicznego przez 1 podmiot ( organizacje pozarządową ) .

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
 2. Od nierozpoznania oferty ze względu na uchybienia, odmowy przyznania dotacji lub przyznania jej w mniejszej wysokości niż wnioskowanej nie przysługuje prawo odwołania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (regulamin_konkursu.pdf)Regulamin konkursu98 kB

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem