(sporządzonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalną klauzulą, na której pokazano m.in. jednoznacznie zdefiniowane granice działek, linie rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

część opisowa powinna zawierać:

 • przedmiot inwestycji / długość sieci w przypadku inwestycji liniowych
 • istniejący stan zagospodarowania
 • projektowane zagospodarowanie działki
 • zestawienie powierzchni
 • informacje o terenie (np. wpis do rejestru zabytków, obszar górniczy lub inny obszar chroniony)

projekt zagospodarowania terenu część rysunkowa powinna obejmować:

 • orientacja położenia działki w stosunku do terenów sąsiednich
 • granice działki lub terenu
 • rzędną poziomu porównawczego 0.00
 • sieci uzbrojenia terenu (ew. profile, średnice, spadki)
 • liczba kondygnacji
 • ukształtowanie terenu z wykazaniem zmian w stosunku do stanu istniejącego (ew. rzędne, przekroje)
 • ukształtowanie zieleni (z uwzględnieniem wymagań zawartych w tym zakresie w decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)
 • urządzenia przeciwpożarowego
 • metryka rysunku
 • wymagane uzgodnienia - przede wszystkim: z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w przypadku projektowania infrastruktury podziemnej, z rzeczoznawcą przeciwpożarowym (jeśli wynika do z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochronie przeciwpożarowej), z rzeczoznawcą ds. sanit.-hig. i bhp (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej)
 • odległość od granic działki (w tym okapów, balkonów)
 • odległości między budynkami
 • lokalizację miejsca gromadzenia odpadków stałych
 • lokalizację zbiornika na nieczystości ciekłe
 • lokalizację studni
 • lokalizację miejsc postojowych