• tablica_id39
W dniu 07.10.2010r. zakończone zostały roboty budowlano - montażowe prowadzone przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Nowym Targu w ramach realizacji projektu pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec – Poronin nr K1651" współ- finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe.

naglowek_projekt_1

Umowa nr : MRPO.01.01.02-12-475/09-00-XVI/327/FE/10 o dofinansowanie Projektu:
„Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1.

  • tablica_goralski_id42
W dniu 29 lipca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przedstawiciele podhalańskich samorządów i władz województwa podpisali umowę o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.01-12-052/08 pn. "Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym. Projekt był realizowany w ramach umowy partnerskiej czterech samorządów: Powiatu Tatrzańskiego, Gminy Miasto Zakopane, Gminy Poronin, Gminy Kościelisko.

  • pinknik_eu_2010h
Baw się z funduszami!

Już trzeci raz na nowotarski Rynek zawita Małopolski Piknik Europejski. Od godziny 12 w najbliższą niedzielę na mieszkańców Podhala czeka dobra zabawa, atrakcyjne nagrody i duża dawka wiedzy o funduszach europejskich. Tej imprezy nie może ominąć nikt, kto chciałby skorzystać z unijnego dofinansowania.

Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej

Starostwo Powiatowe w Zakopanem realizuje projekt zgodnie z Umową nr: MRPO.01.01.02-12-475/09-00-XVI/327/FE/10 o dofinansowanie Projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej"

  • tablica_id39
W dniu 26 października 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.03-12-017/08-00-IXA/835/FE/09, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czarny – Dunajec – Poronin K 1651", Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C Drogi Powiatowe. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

  • tablica_goralski_id38
W dniu 29 lipca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przedstawiciele podhalańskich samorządów i władz województwa podpisali umowę o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.01-12-052/08 pn. "Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym. Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej czterech samorządów: Powiatu Tatrzańskiego, Gminy Miasto Zakopane oraz Gmin Poronin i Kościelisko.

  • naglowek_marka_tatrzanska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka.

  • naglowek_projekt_3
Powiat Tatrzański realizuje obecnie dwa projekty stypendialne  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR:

  • naglowek_projekt_4
1. Starostwo Powiatowe w Zakopanem realizowało w okresie 1.01.2006 do 31.12.2007 r. projekt pn. "Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim" o wartości 238 991,36 PLN, na który otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 176 566,82 PLN. Projekt realizowany był w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska - Republika Słowacka 2004-2006 Działania 2.2 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego.