część opisowa powinna zawierać:

 • przeznaczenie, program użytkowy obiektu
 • kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i dł.
 • forma architektoniczna
 • rozwiązania materiałowe
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • technologie
 • właściwość cieplne wszystkich przegród bud.
 • charakterystyka energetyczna i ekologiczna
 • wpływ obiektu na środowisko
 • warunki ochrony przeciwpożarowej
 • geotechniczne warunki posadowienia, kategoria

część rysunkowa opracowana w skali min.: 1:100 (budynki nowe) lub 1:50 (przebudowa, nadbudowa i rozbudowa) powinna obejmować:

 • wszystkie charakterystyczne rzuty, przekroje, elewacje z kolorystyką
 • przegrody budowlane dla budynków ogrzewanych, jeżeli na w/w rysunkach nie są wystarczająco czytelne
 • wyróżnienie graficzne stanu istniejącego (w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy)
 • metryki rysunków

ponadto projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać rozwiązania dotyczące:

 • konstrukcji budowlanych
 • instalacji i sieci sanitarnych
 • instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacji piorunochron.
 • instalacji i sieci gazowych
 • instalacji i sieci telekomunikacyjnych
 • zjazdu (w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu na drogę publiczną uzgodnione z właściwym zarządcą drogi)

oraz ekspertyzę techniczną przy rozbudowie, przebudowie, budowie nowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego, wymagane uzgodnienia przede wszystkim z rzeczoznawcą przeciwpożarowym (jeśli wynika to z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochronie przeciwpożarowej), z rzeczoznawcą sanit.-hig. i bhp (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej)

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 wraz z późn. zmianami) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. W takim przypadku należy dostarczyć powyższą ekspertyzę.