UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pozwolenia

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej wszystkich projektantów i osób sprawdzających projekt aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany musi być opracowany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku planu zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. Ma być trwale oprawiony i jednolicie ponumerowany oraz posiadać stroną tytułową zgodną z przepisami (spis zawartości, podpisy wszystkich projektantów i sprawdzających itd.)
 • Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy wydaną na rzecz inwestora, dla całego zakresu inwestycji (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych wnioskiem, na których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych.
 • Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 


Projekt budowlany powinie zawierać w zależności od zakresu inwestycji:

 • warunki przyłączenia do sieci wod. i kan.
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • warunki przyłączenia do sieci gazowych
 • warunki przyłączenia do sieci cieplnych
 • warunki przyłączenia do dróg lądowych
 • oświadczenie dot. dróg wewnętrznych lub dokumenty potwierdzające prawo dojazdu np. służebność przejazdu
 • decyzję na lokalizację zjazdu (w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej)
 • opinia lub pozwolenie konserwatora
 • pozwolenie wodnoprawne
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000)
 • ostateczną decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej i leśnej (jeśli wynika to z ustawy o ochronie gruntów rolnych)
 • sprawdzenie projektu

 


projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej i rysunkowej

(sporządzonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oryginalną klauzulą, na której pokazano m.in. jednoznacznie zdefiniowane granice działek, linie rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

część opisowa powinna zawierać:

 • przedmiot inwestycji / długość sieci w przypadku inwestycji liniowych
 • istniejący stan zagospodarowania
 • projektowane zagospodarowanie działki
 • zestawienie powierzchni
 • informacje o terenie (np. wpis do rejestru zabytków, obszar górniczy lub inny obszar chroniony)

projekt zagospodarowania terenu część rysunkowa powinna obejmować:

 • orientacja położenia działki w stosunku do terenów sąsiednich
 • granice działki lub terenu
 • rzędną poziomu porównawczego 0.00
 • sieci uzbrojenia terenu (ew. profile, średnice, spadki)
 • liczba kondygnacji
 • ukształtowanie terenu z wykazaniem zmian w stosunku do stanu istniejącego (ew. rzędne, przekroje)
 • ukształtowanie zieleni (z uwzględnieniem wymagań zawartych w tym zakresie w decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)
 • urządzenia przeciwpożarowego
 • metryka rysunku
 • wymagane uzgodnienia - przede wszystkim: z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w przypadku projektowania infrastruktury podziemnej, z rzeczoznawcą przeciwpożarowym (jeśli wynika do z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochronie przeciwpożarowej), z rzeczoznawcą ds. sanit.-hig. i bhp (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej)
 • odległość od granic działki (w tym okapów, balkonów)
 • odległości między budynkami
 • lokalizację miejsca gromadzenia odpadków stałych
 • lokalizację zbiornika na nieczystości ciekłe
 • lokalizację studni
 • lokalizację miejsc postojowych

 


projekt architektoniczno-budowlany

część opisowa powinna zawierać:

 • przeznaczenie, program użytkowy obiektu
 • kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i dł.
 • forma architektoniczna
 • rozwiązania materiałowe
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • technologie
 • właściwość cieplne wszystkich przegród bud.
 • charakterystyka energetyczna i ekologiczna
 • wpływ obiektu na środowisko
 • warunki ochrony przeciwpożarowej
 • geotechniczne warunki posadowienia, kategoria

część rysunkowa opracowana w skali min.: 1:100 (budynki nowe) lub 1:50 (przebudowa, nadbudowa i rozbudowa) powinna obejmować:

 • wszystkie charakterystyczne rzuty, przekroje, elewacje z kolorystyką
 • przegrody budowlane dla budynków ogrzewanych, jeżeli na w/w rysunkach nie są wystarczająco czytelne
 • wyróżnienie graficzne stanu istniejącego (w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy)
 • metryki rysunków

ponadto projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać rozwiązania dotyczące:

 • konstrukcji budowlanych
 • instalacji i sieci sanitarnych
 • instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacji piorunochron.
 • instalacji i sieci gazowych
 • instalacji i sieci telekomunikacyjnych
 • zjazdu (w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu na drogę publiczną uzgodnione z właściwym zarządcą drogi)

oraz ekspertyzę techniczną przy rozbudowie, przebudowie, budowie nowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego, wymagane uzgodnienia przede wszystkim z rzeczoznawcą przeciwpożarowym (jeśli wynika to z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochronie przeciwpożarowej), z rzeczoznawcą sanit.-hig. i bhp (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej)

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 wraz z późn. zmianami) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. W takim przypadku należy dostarczyć powyższą ekspertyzę.

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem