Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.
  2. Załączniki do wniosku:
    • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem /oryginał/.
    • Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej /oryginał/.
    • Dowód rejestracyjny pojazdu.
    • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Wymagane opłaty:

W przypadku składania wniosku przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.