Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Załączniki do wniosku:
 1. W przypadku demontażu pojazdu:
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
  • tablice rejestracyjne.
 2. W przypadku kradzieży pojazdu: 
  • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
  • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 3. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; w przypadku kasacji pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
  • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
  • tablice rejestracyjne.
 4. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu: 
  • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
  • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
  • tablice rejestracyjne,
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
 5. Dokument określający tożsamość właściciela:
  • dla osoby fizycznej – dowód osobisty,
  • dla osoby prawnej aktualne oryginały wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości. 
   W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta).
 7. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa: 10 zł.

W przypadku składania wniosku przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie