W 2018 roku Powiat Tatrzański przystąpił do projektu „VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach tego projektu powstał „Plan wspomagania szkół w Powiecie Tatrzańskim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”, który obecnie jest wdrażany  w trzech szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tatrzański w ramach procesowego wspomagania szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Celem strategicznym planu jest wdrożenie systemu wspomagania szkół Powiatu Tatrzańskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, a celami operacyjnymi planu są:

  1. wspieranie wdrożenia doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania  w szkołach do 30.06.2020 roku,
  2. funkcjonowanie trzech sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do 30.06.2020 roku w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo- technicznych, posługiwania się językiem ojczystym i porozumiewanie się w języku obcym,
  3. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Tatrzański w roku szkolnym 2019/2020.

 

Małopolska chmura edukacyjna powiat tatrzański II edycja

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem w okresie od 01.10.2017 roku do 30.06.2018 roku realizowało projekt pn.”Małopolska Chmura Edukacyjna – Powiat Tatrzański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4, którego Beneficjentem był Powiat Tatrzański. Wartość projektu: 51 844,63 zł, w tym współfinansowanie z UE: 44 067,93 zł.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia uczniów liceum. W projekcie wzięło udział blisko 70 uczniów. Grupą docelową byli uczniowie I LO w Zakopanem.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

e-usługi w Powiecie Tatrzańskim

W dniu 23 stycznia 2017 roku Powiat Tatrzański zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo Projektów unijnych

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09.
Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego,