Powiat Tatrzański realizuje grant "Cyfrowy Powiat" w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całkwoita wartość grantu dla Powiatu Tatrzańskiego wynosi 204 147,00 zł.

Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Koncepcja realizacji grantu przyczyni się do wsparcia zwiększenia cyfryzacji urzędu poprzez rozszerzenie o dodatkowe e-usługi publiczne, cyfryzacja obiegu dokumentów a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

W celu zwiększenia stopnia dojrzałości e-usług publicznych, urząd planuje zakupić portal komunikacji online petentów z urzędem. Portal komunikacji umożliwia obywatelom bezpieczny dostęp z wykorzystaniem internetu do danych przy zastosowaniu autoryzacji Profilem Zaufanym oraz aplikacją na urządzenia mobilne. System umożliwia obywatelom przesłanie pism do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem e-formularzy oraz wnoszenie opłat skarbowych za usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Niezbędnym jest doposażenie urzędu w tym jednostek podległych w sprzęt skanujący, drukarki i czytniki kodów kreskowych oraz stacje robocze wraz z monitorami w celu wdrożenia systemu klasy EZD oraz cyfryzacji procesów w komórkach organizacyjnych urzędu.

Niezbędnym staje się w procesie cyfryzacji urzędu, ciągłe wzmocnienie odporności cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup nowej wersji specjalistycznego oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury teleinformatycznej oraz użytkowników. W ramach realizacji grantu przewidziano realizację diagnozy informatycznej rozszerzonej o specjalistyczne testy infrastruktury serwerowej badające podatności na istniejące zagrożenia teleinformatyczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 204 147,00 zł.

Powiat Tatrzański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 w Powiecie Tatrzańskim" Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i aktywności edukacyjnej uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, zwiększających szanse na rynku pracy, poprzez zajęcia on-line i koła naukowe.Dofinansowanie projektu z UE: 66 660,29 PLN

W 2018 roku Powiat Tatrzański przystąpił do projektu „VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach tego projektu powstał „Plan wspomagania szkół w Powiecie Tatrzańskim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”, który obecnie jest wdrażany  w trzech szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tatrzański w ramach procesowego wspomagania szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Celem strategicznym planu jest wdrożenie systemu wspomagania szkół Powiatu Tatrzańskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, a celami operacyjnymi planu są:

  1. wspieranie wdrożenia doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania  w szkołach do 30.06.2020 roku,
  2. funkcjonowanie trzech sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do 30.06.2020 roku w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo- technicznych, posługiwania się językiem ojczystym i porozumiewanie się w języku obcym,
  3. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Tatrzański w roku szkolnym 2019/2020.

 

Małopolska chmura edukacyjna powiat tatrzański II edycja

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem w okresie od 01.10.2017 roku do 30.06.2018 roku realizowało projekt pn.”Małopolska Chmura Edukacyjna – Powiat Tatrzański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4, którego Beneficjentem był Powiat Tatrzański. Wartość projektu: 51 844,63 zł, w tym współfinansowanie z UE: 44 067,93 zł.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia uczniów liceum. W projekcie wzięło udział blisko 70 uczniów. Grupą docelową byli uczniowie I LO w Zakopanem.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Podkategorie