Zakopane, dnia 23 czerwca 2022 roku
RPD.6845.5.2022

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:
"Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w wymienionym powyżej postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegółową treść zawiadomienia o wyniku postępowania można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 07 czerwca 2022 roku

 

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”.

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części gruntów położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do km 4+700 (Zazadnia), poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 500 do 2300 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi ok. 50 miejsc (w tym 3 stanowiska dla oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych). Oferent powinien zapoznać się z terenem, na którym będzie wykonywana umowa dzierżawy, zebrać na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 01 lipca 2022 rOKU do dnia 30 czerwca 2023 rOKU. Opłata za parkowanie nie będzie pobierana w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 rOKU o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1920).

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do km 4+700 (Zazadnia).

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Zamawiający określa minimalną wywoławczą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego parkingu z kwocie 3.000,00 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonymi W warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 23 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Zazadnia”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk