20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy I, a III Sesją Rady. 
 4. Informacja o pracach komisji stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium za rok 2023 dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 11. Informacja o działaniach z zakresu promocji Powiatu Tatrzańskiego w sezonie letnim oraz działalności prowadzonej przez TARPiK.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: rekomendacji „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Tatrzańskim za 2023 r.”.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: odwołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 08.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru komisji stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego, ich nazw, zakresu działania, oraz składu osobowego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania przedstawicieli Powiatu Tatrzańskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata Powiatu Tatrzańskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania radnych do Związku Euroregionu „Tatry”.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie obrad.