4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LIII, a LIV Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2023 oraz informacja o bieżącej działalności.
 6. Raport o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Gminie Kościelisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej, w związku z narodzinami czworaczków w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie obrad. 

21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LII, a LIII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu służb zespolonych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 2023 r.:
  1. Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
  2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany podziału środków i określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na 2024 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik w formie dotacji celowej na wybudowanie pomnika Władysławowi Zamoyskiemu w Kórniku.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości.
 12. Przyjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zamknięcie obrad.