4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LIII, a LIV Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2023 oraz informacja o bieżącej działalności.
 6. Raport o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Gminie Kościelisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej, w związku z narodzinami czworaczków w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie obrad. 

21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LII, a LIII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu służb zespolonych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 2023 r.:
  1. Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
  2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego wyposażonego w sprzęt do działań ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany podziału środków i określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na 2024 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik w formie dotacji celowej na wybudowanie pomnika Władysławowi Zamoyskiemu w Kórniku.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości.
 12. Przyjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

 

22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LI  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LI, a LII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów w 2023 r. na terenie: 
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków i określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Powiat Tatrzański do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 12. Przyjęcia uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Zakopanem oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego” i nadania jej statutu.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 17. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2023 r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2023r.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 20. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zamknięcie obrad.