Zakopane, dnia 12 maja 2017 roku
ZP.272.3.2017

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), których przedmiotem jest:

„Świadczenie usług pocztowych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych” udzielono zamówienia poprzez zawarcie w dniu 25 kwietnia 2017 roku umowy z:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 19 kwietnia 2017 roku
ZP.272.3.2017

 


ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych
„Świadczenie usług pocztowych”

 


Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans  łącznej ceny ofertowej brutto w wysokości: 221.616,47 zł brutto oraz zapewnił możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych krajowych oraz zagranicznych z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętej przedmiotem niniejszego zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.


Ponadto w niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Punktacja w kryterium nr 1: Łączna cena ofertowa brutto

Punktacja w kryterium nr 2:

Śledzenie przesyłek rejestrowanych

Punktacja łączna
1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

95,00 5,00 100,00


Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 07 kwietnia 2017 roku
ZP.272.3.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne) informacje dotyczące
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, zobowiązania w zakresie śledzenia przesyłek rejestrowanych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 30 marca 2017 roku
ZP.272.3.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), których przedmiotem jest:

„Świadczenie usług pocztowych”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zakopanem w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (j.t. Dz. U. z dnia 26 lipca 2016 roku, poz. 1113 ze zm.).

 


Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym zamówieniu udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. " OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU".

 


Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (załączniki Nr 3-6 do Ogłoszenia) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, jest dokumentem zapisanym i udostępniony wykonawcom w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk