PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

"Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Zakopane, dnia 21 lipca 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

INFORMACJA


o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:
„Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19 lipca 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-098138 (17-300771-001).


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.


Ponadto informuję, że w dniu 21 lipca 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 138-283046.


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 26 czerwca 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

„Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 205.692,90 zł brutto
2) terminu gwarancji – modernizacja sieci LAN: dożywotnio
3) terminu gwarancji – modernizacja sieci WiFi: 36 m-cy
4) jakości – obsługa standardu mierzenia przepływu sieciowego np. sFlow, NetFLow, IPFIX: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Pakietu Nr 2:

Orion Instruments Polska Sp. z o.o.
pl. Grzybowski 10
00-104 Warszawa

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 62.976,00 zł brutto
2) subskrypcji – pakiet oprogramowania monitorowania bezpieczeństwa IT: 24 m-ce
3) subskrypcji – pakiet oprogramowania antywirusowego: 13 m-cy
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:


Pakiet – Nr 1
Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Advanced Business

Systems Sp. z o.o.

ul. Płk. St. Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto 60,00 95,00
Termin gwarancji – Modernizacja sieci LAN 15,00
Termin gwarancji – Modernizacja sieci WiFi 0,00
Jakość – Obsługa standardu mierzenia przepływu sieciowego np. sFlow, NetFLow, IPFIX 20,00

 

Pakiet – Nr 2
Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Orion Instruments Polska Sp. z o.o.

pl. Grzybowski 10

00-104 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto 60,00 92,00
Subskrypcja – Pakiet oprogramowania monitorowania bezpieczeństwa IT 30,00
Subskrypcja – Pakiet oprogramowania antywirusowego 2,00

 

Pakiet – Nr 3
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 3

 

Pakiet – Nr 4
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 4

 

Pakiet – Nr 5
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 5

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 22 maja 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, okresu subskrypcji, parametrów jakościowych podlegających ocenie i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert.

 

Z up. STAROSTY
Sekretarz
Powiatu Tatrzańskiego

mgr inż. Marek Borkowski

 


Zakopane, dnia 29 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 084-163360.


Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod Nr 2017/S 084-163360 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 27 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017


UWAGA !!!


Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 27 kwietnia 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.


Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 22 maja 2017 roku do godziny 11:00.


Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).


Ponadto zamawiający informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji, zmian zapisów SIWZ, zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej, która została przyjęta pod Nr referencyjnym 2017-2017-056778 (17-168517-001).


Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).


Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom nowy zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załacznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcą w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 11 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017


POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06 kwietnia 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-046864 (17-138064-001).


Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Uprzejmie informuję, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 071-134289.


Szczegółową treść ogłoszenia TED pod Nr 2017/S 071-134289 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Zamawiający zastrzega, iż są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk