PPZETARG NIEOGRANICZONY


na:
"Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego"

 


Zakopane, dnia 08 czerwca 2017 roku
ZP.272.6.2017

 

INFORMACJA

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:
"Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego"

 

Ogłoszenie nr 94640 - 2017 z dnia 2017-06-08 r.

Zakopane: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 68187 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 72053 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 18 20 239 30, faks (018) 2017104, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tatry.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne polegające na wykonaniu: 1) Regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska, 2) Opracowań geodezyjnych do postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych, z podziałem na 3 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony poniżej w Załaczniku I (informacje dotyczące ofert częściowych) do niniejszego ogłoszenia. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Obowiązujące przepisy prawa, których stosowanie przez wykonawców jest obowiązkowe w trakcie realizacji niniejsze zamówienia publicznego, w szczególności: 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 roku, poz. 2147); 2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z dnia 06 października 2016 roku, poz. 1629 ze zm.); 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 roku, poz. 23 ze zm.); 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 września 2016 roku, poz. 1440 ze zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 roku, poz. 1034 ze zm.); 6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 07 grudnia 2011 roku, Nr 263, poz. 1572).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
II.5) Główny Kod CPV: 71354000-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1      NAZWA: Pakiet - Nr 1
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 58300.00
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Kalwaryjska 9-15, 30-504, Kraków, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 58300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 58300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 59500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2      NAZWA: Pakiet - Nr 2
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 43150.00
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Kalwaryjska 9-15, 30-504, Kraków, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 43150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 43150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 51660.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3      NAZWA: Pakiet - Nr 3
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 2450.00
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – Mirosław Szyszka,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Sikorskiego 23/22, 34-400, Nowy Targ,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 18 maja 2017 roku
ZP.272.6.2017

 


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:
„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego”

 


Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:


W zakresie Pakietu Nr 1:

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej brutto w wysokości: 58.300,00 zł oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych Pakietem Nr 1 niniejszego zamówieniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Pakietu Nr 2:

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej brutto w wysokości: 43.150,00 zł oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych Pakietem Nr 2 niniejszego zamówieniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Pakietu Nr 3:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – Mirosław Szyszka
ul. Sikorskiego 23/22
34-400 Nowy Targ

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej brutto w wysokości: 2.450,00 zł oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych Pakietem Nr 3 niniejszego zamówieniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:


W zakresie Pakietu Nr 1:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

GEO-ART Geodezja i Budownictwo

– Justyna Polaczek

ul. Mościckiego 21

34-470 Czarny Dunajec

Cena ofertowa brutto 59,25 99,25
Termin gwarancji 40,00
2.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

Cena ofertowa brutto 60,00 100,00
Termin gwarancji 40,00
3.

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

– Mirosław Szyszka

ul. Sikorskiego 23/22

34-400 Nowy Targ

Cena ofertowa brutto 58,79 98,79
Termin gwarancji 40,00


W zakresie Pakietu Nr 2:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

GEO-ART Geodezja i Budownictwo

– Justyna Polaczek

ul. Mościckiego 21

34-470 Czarny Dunajec

Cena ofertowa brutto 50,17 90,17
Termin gwarancji 40,00
2.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

Cena ofertowa brutto 60,00 100,00
Termin gwarancji 40,00
3.

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

– Mirosław Szyszka

ul. Sikorskiego 23/22

34-400 Nowy Targ

Cena ofertowa brutto 53,38 93,38
Termin gwarancji 40,00


W zakresie Pakietu Nr 3:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

GEO-ART Geodezja i Budownictwo

– Justyna Polaczek

ul. Mościckiego 21

34-470 Czarny Dunajec

Cena ofertowa brutto 27,16 67,16
Termin gwarancji 40,00
2.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

Cena ofertowa brutto 54,04 94,04
Termin gwarancji 40,00
3.

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

– Mirosław Szyszka

ul. Sikorskiego 23/22

34-400 Nowy Targ

Cena ofertowa brutto 60,00 100,00
Termin gwarancji 40,00


Ponadto Zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 28 kwietnia 2017 roku
ZP.272.6.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 24 kwietnia 2017 roku
ZP.272.6.2017

 

UWAGA !!!


Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 24 kwietnia 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.


Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2017 roku do godziny 11:00.


Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji zapisów SIWZ, Zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, która została przyjęta pod Nr 72053 - 2017.


Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 18 kwietnia 2017 roku
ZP.272.6.2017

 

POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego"

 

Zakopane: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. ul. Chramcówki  15, 34-500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tatry.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak
www.powiat.tatry.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.powiat.tatry.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr 1 – Dziennik Podawczy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu Tatrzańskiego
Numer referencyjny: ZP.272.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne polegające na wykonaniu: 1) Regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska, 2) Opracowań geodezyjnych do postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych, z podziałem na 3 Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony poniżej w Załączniku I (informacje dotyczące ofert częściowych) do niniejszego ogłoszenia. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Obowiązujące przepisy prawa, których stosowanie przez wykonawców jest obowiązkowe w trakcie realizacji niniejsze zamówienia publicznego, w szczególności: 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 roku, poz. 2147); 2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z dnia 06 października 2016 roku, poz. 1629 ze zm.); 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 roku, poz. 23 ze zm.); 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 września 2016 roku, poz. 1440 ze zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 roku, poz. 1034 ze zm.); 6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 07 grudnia 2011 roku, Nr 263, poz. 1572).
II.5) Główny kod CPV: 71354000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 02/10/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobom skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia geodezyjne pozwalające świadczyć usługi będąc przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 prawa geodezyjnego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że w przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z dnia 06 października 2016 roku, poz. 1629 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. UWAGA a) Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 1. b) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w 1. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. d) Dokument, o którym mowa w punkcie c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu d)stosuje się. f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do przedmiotowej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 składa każdy z wykonawców z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w składanym wykazie wykaże, że dysponuje osobom skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia geodezyjne pozwalające świadczyć usługi będąc przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 prawa geodezyjnego. UWAGA a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: - jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie b) powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie a), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 1. f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. g) Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do przedmiotowej SIWZ, zawierający w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto (z osobna dla każdego z Pakietów Nr 1 – 3) za wykonanie usług będącej przedmiotem niniejszego postępowania, c) okresu gwarancji na wykonane usługi (z osobna dla każdego z Pakietów Nr 1 – 3), d) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, e) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, f) oświadczenie o okresie związania ofertą,g) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, h) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeńi) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. e) – i) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 03 listopada 2016 poz. 1796).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Pakiety Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 3 Pakietów wynosi 2.450,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z pakietów, na który Wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: 1) Pakietu Nr 1 - 1.300,00 zł,2) Pakietu Nr 2 - 1.100,00 zł,3) Pakietu Nr 3 - 50,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na czas równy okresowi związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP.272.6.2017”.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w punkcie 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i dołączyć do koperty łącznie z ofertą przetargową.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                           Znaczenie
Cena ofertowa brutto        60
Termin gwarancji              40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały określone w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 8 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz niniejszym paragrafie. § 8 ust. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. § 8 ust. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. § 8 ust. 4. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, o których mowa w § 3 ust. 11 umowy, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi w SIWZ uprawnieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/04/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Pakiet - Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne polegające na wykonaniu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska. 2. Świadczenie usług, o których mowa wyżej w szczególności polega na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej dla działek ewidencyjnych nr 4298/1, 4304/1 obr. 0307 Leśnica i 1770/6 obr. 0305 Groń, która posłuży do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska. W ramach przedmiotowego zlecenia należy: 1) Wykonać czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4298/1, 4304/1 obr. 0307 Leśnica i 1770/6 obr. 0305 Groń w trybie przepisów § 37, 38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i sporządzić dokumentację, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Leśnica i wsi Groń w przedmiotowy zakresie, 2) W przypadku jeżeli po wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic opisanych w niniejszej części zamówienia punkt 1), przebieg ustalonych granic nie będzie pokrywał się z liniami rozgraniczającymi rzeczywistego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska, należy dokonać podziału działek ewidencyjnych stosownie do przebiegu wyżej opisanych linii rozgraniczających wydzielając działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego i poza nimi, 3) Wykonać mapy do celów prawnych w postaci wykazów synchronizacyjnych dla działek ewidencyjnych nr 4298/1, 4304/1 obr., 0307 Leśnica i 1770/6 obr. 0305 Groń lub nowo wydzielonych działek określające jakim parcelom gruntowym odpowiadają przedmiotowe działki. Wykonana dokumentacja winna zawierać informację dotyczącą powierzchni parcel katastralnych wchodzących w skład działek objętych przedmiotowym opracowaniem. Dodatkowo w dokumentacji winna znaleźć się kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przedmiotowe działki z naniesionymi na nich liniami przerywanymi w wybranym kolorze obrazującymi przebieg granic parcel katastralnych, wchodzących w ich skład.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 02/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                            Znaczenie
Cena ofertowa brutto        60
Termin gwarancji              40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji wykonanych robót na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 60 miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona, jako niezgodna z treścią przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet - Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne polegające na wykonaniu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska. 2. Świadczenie usług, o których mowa wyżej w szczególności polega na wykonaniu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Bukowina Tatrzańska w zakresie działki ewidencyjnej nr 5455/2 obr. 0301 Bukowina Tatrzańska, mającej na celu doprowadzenie do zgodności treści operatu ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wynikającym z ksiąg wieczystych w zakresie nieruchomości stanowiących dobro publiczne – Spis I gm. katastralna Bukowina. W ramach przedmiotowego zlecenia należy: 1) Wykonać czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5455/2 obr. 0301 Bukowina Tatrzańska i sporządzić dokumentację, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Bukowina Tatrzańska w przedmiotowy zakresie, 2) Wykonać czynności ustalenia przebiegu granic działek powstałych w wyniku doprowadzenia do zgodności treści operatu ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wynikającym z ksiąg wieczystych i sporządzić dokumentację, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Bukowina Tatrzańska w przedmiotowy zakresie, 3) Sporządzić wykaz synchronizacyjny umożliwiający ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa na podstawie wpisów uwidocznionych w księgach wieczystych dotyczących dobra publicznego. Ponadto przedmiotem zlecenia jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla działki ewidencyjnej nr 5455/1 obr. 0301 Bukowina Tatrzańska, która posłuży do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska. W ramach przedmiotowego zlecenia należy: 4) Wykonać czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5455/1 obr. 0301 Bukowina Tatrzańska w trybie przepisów § 37, 38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i sporządzić dokumentację, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Bukowina Tatrzańska w przedmiotowym zakresie, 5) W przypadku jeżeli po wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic opisanych w niniejszej części zamówioenia pkt 4), przebieg ustalonych granic nie będzie pokrywał się z liniami rozgraniczającymi rzeczywistego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska należy dokonać podziału działek ewidencyjnych stosownie do przebiegu wyżej opisanych linii rozgraniczających wydzielając działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego i poza nimi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 02/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                            Znaczenie
Cena ofertowa brutto        60
Termin gwarancji              40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji wykonanych robót na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 60 miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona, jako niezgodna z treścią przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr: 3    Nazwa: Pakiet - Nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi geodezyjne polegające na wykonaniu opracowań geodezyjnych do postępowań administracyjnych w sprawie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych. 2. Świadczenie usług, o których mowa wyżej w szczególności polega na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej w postaci projektów podziałów nieruchomości. W ramach przedmiotowego zlecenia należy: 1) Wykonać projekt podziału działek ewidencyjnych nr 47/2 i 48/2 obr. 0111 Zakopane mający na celu wydzielenie części nie zagospodarowanej zgodnie z celem wywłaszczenia określonym w umowie sprzedaży z dnia 18.04.1978r. Rep. A 980/1978.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 02/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                           Znaczenie
Cena ofertowa brutto        60
Termin gwarancji              40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji wykonanych robót na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 60 miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona, jako niezgodna z treścią przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 kwietnia 2017 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 68187 - 2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku.

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1-4 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk