Zakopane, dnia 30 czerwca 2017 roku

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:
„Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 


Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na „Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

Firma Handlowo - Usługowa
Dziubas Stanisław
Suche 19    
34-520 Poronin

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, w kwocie: 9 101,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy sto jeden i 00/100 zł)


Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

 

Lp. Nazwy i adresy Oferentów Kwota ofertowa netto
1. NOBISCAN Paweł Kułach, Gliczarów Dolny 107, 34-425 Biały Dunajec 7 113,82 zł
2. Anna Gawlak – Socka, Pardałówka 35, 34-500 Zakopane 5 710,00 zł


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 20 czerwca 2017 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do 4+700 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"


1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do 4+700 o długości 250 m, poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 5:00 do 23:00 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi 60 miejsc (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych). Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 04 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do 4+700 o długości 250 m.

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto miesięcznie za 250 m dzierżawionych gruntów pasa drogowego plus należny podatek VAT (słownie: pięć tysięcy złotych  00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonych w warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).  

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami dodatkowymi przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku:  31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Brzeziny”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie do dnia 04 lipca 2017 roku, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

11. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Dziadoń Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem tel. 18 20 23 958.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Warunki Przetargu - Parking Brzeziny - 2017.pdf)WARUNKI PRZETARGU4550 kB