Zakopane, dnia 17 lipca 2017 roku
RPD.6845.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego na:
„Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera  od km 0+040 do km 1+300 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, że unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 04.07.2017r. na „Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 0+040 do km 1+300 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” z powodu braku wpływu w wyznaczonym terminie ofert w niniejszym postępowaniu.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 04 lipca 2017 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K – ul. Oswalda Balzera od km  0+040 do 1+300 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 223; 227; 228 – obręb nr 167, 180 – obręb nr 168, 122 – obręb nr 147 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K – ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane w km od 0+040 do 1+300, położone poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking wyłącznie dla samochodów osobowych w godzinach od 500 do 2300 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych wynosi: długość wyznaczonych miejsc parkingowych ogółem / minimalną długość jednego stanowiska, tj. 760 m / 6,00 m = 126 miejsc parkingowych. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 18 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K – ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane w km od 0+040 do 1+300, działki ewidencyjne nr 223; 227; 228 – obręb nr 167, 180 – obręb nr 168, 122 – obręb nr 147.

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto miesięcznie za 760 m dzierżawionych gruntów pasa drogowego plus należny podatek VAT (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonych w warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 14 lipca 2017 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami dodatkowymi przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking ul. Balzera”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie do dnia 18 lipca 2017 roku, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

11. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Dziadoń Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem tel. 18 20 23 958.

 


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Warunki Przetargu - Parking Balzera - 2 - 2017.pdf)WARUNKI PRZETARGU4525 kB