Starosta Tatrzański

 

ogłasza przetarg publiczny w formie składania ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II

 

Starosta Tatrzański zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Skoda Superb II 2.0.TDI Active 4x4, rok produkcji 2012.

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 27 900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset zł 00/100).

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego.

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiat Tatrzański z siedzibą w Zakopanem 34-500, ul. Chramcówki 15.

tel. 18 20 23 940 – Wydział Infrastruktury

Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem:

Marka, model, typ pojazdu: Skoda Superb II 2.0 TDI Active 4x4

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: KTT 77SP

Nr identyfikacyjny pojazdu VIN: TMBCF73T6D9030535

Kolor pojazdu: czarny

Rodzaj paliwa: ON

Rodzaj napędu: 4x4

Pojemność/moc silnika: 1968 cm3/125kW (170 KM)

Rok produkcji: 2012

Rodzaj nadwozia: sedan 4D

Data pierwszej rejestracji: 16 listopada 2012r.

Przebieg w km: 186 717 km na dzień 21.02.2023r.

Stan techniczny: pojazd sprawny.

Wyposażenie: ABS, ESP, DSR, EBV, MSR, Airbag, elektryczne szyby, centralny zamek, klimatyzacja, manualna skrzynia biegów.

Na wyposażeniu znajdują się 2 pary kluczyków.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postepowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 2. Adres oferenta lub siedziba firmy,
 3. Numer telefonu,
 4. Datę sporządzenia oferty,
 5. Oferowaną cenę brutto, Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 13.03.2023r.
w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem konto nr 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg nie ureguluje należności wskazanej na fakturze do 7 dni od daty otrzymania faktury.

 

Cena wywoławcza samochodu:

Cenę wywoławczą samochodu ustalono w wysokości 27 900,00 zł brutto.

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset zł 00/100).

Kupujący po dokonaniu zakupu otrzyma fakturę VAT z 23% podatkiem.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej według wzoru:

Powiat Tatrzański

ul. Chramcówki 15

34-500 Zakopane

„Oferta na zakup samochodu Skoda Superb”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

Ostateczny termin składania (wpływu) ofert ustala się na 13 marca 2023r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku gdy zostaną złożenie równorzędne oferty o najwyższej wartości komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji miedzy tymi oferentami.

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisją przetargową w dniu 14 marca 2023r. o godz. 12:00 
w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul.  Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

Termin związania ofertą sprzedaży określa się na 7 dni.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot postepowania:

Pojazd będzie można oglądać w dniach 27 lutego – 13 marca 2023r. w godzinach od 8:00 do 10:00 na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 0 18 20 23 940 w godz. 7:30 – 9:00.

Osoby do kontaktu: Michał Łukaszczyk, Maciej Przybył tel.: 0 18 20 23 940 w godz. 7:30 – 9:00.

Organizatorowi postępowania przetargowego przysługuje prawo zamknięcia postepowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Inne informacje:

 1. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem sprzedaży i sporządzi protokół z wyboru oferty.
 2. Sprzedający po pozytywnym zakończeniu postepowania wystawi fakturę VAT 23%.
 3. Nabywca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury, uregulować należność na niej wskazaną, na rachunek wskazany na fakturze.
 4. W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3 Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy i wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną lub rozpisania nowego postępowania przetargowego.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury
  i podpisaniu Protokołu Zdawczo - Odbiorczego.
 6. Wszystkie koszty związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

Wykaz załączników:

 1. Oferta na zakup samochodu Skoda Superb.