PRZETARG NIEOGRANICZONY


na:
"Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018"

 


Zakopane, dnia 03 listopada 2017 roku
ZP.272.14.2017

 

INFORMACJA

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:
"Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018"

 

Ogłoszenie nr 500052912-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Powiat Tatrzański: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 585662-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.tatry.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.272.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018” z podziałem na 3 (trzy) Zadania wg podziału określonego w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ. 2. Szczegółowy wykaz dróg, na których będą wykonywane usługi objęte niniejszym postępowaniem, wraz z podziałem na Zadania został przedstawiony na mapach, które stanowią załaczniki nr 7 i nr 8 do przedmiotowej SIWZ. 3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w szczególności polegać będnie na wykonywaniu: 1) Czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zwane dalej „ZUD”, które polegać będą na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, poboczy i chodników oraz zwalczaniu śliskości zimowej. Zwalczanie śliskości zimowej będzie polegać na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 roku Nr 230, poz. 1960), a także na ręcznym odśnieżaniu i posypywaniu miejsc w rejonie małej architektury, deptaka oraz schodów estakady południowej ulicy Powstańców Śląskich, 2) Czynności związane z pozimowym mechanicznym i ręcznym sprzątaniem dróg (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3), 3) Czynności związane z załadunkiem i wywozem śniegu (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3). 4. W każdym Zadaniu obejmującym kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wwykonawca musi zapewnić odśnieżenie zatok postojowych oraz przystankowych, miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, kap chodnikowych i bezpieczników na mostach i estakadach. 5. Warunki wykonania zamówienia, szczegóły prowadzenia akcji ZUD, rozliczenia ZUD, zasad kontroli przez zamawiającego akcji ZUD oraz innych spraw związanych z ZUD zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90610000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zadanie - Nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 249583.33
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa STACHOŃ – Robert Stachoń
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9
Kod pocztowy: 34-520
Miejscowość: Poronin
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 269550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 269550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 313550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zadanie - Nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 208101.85
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ROL – Andrzej Rol
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Sierockie 51
Kod pocztowy: 34-425
Miejscowość: Biały Dunajec
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 224750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 224750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 224750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zadanie - Nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 149537.04
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno Budowlana CHOMAR Józef Chowaniec Sp.J.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 11c
Kod pocztowy: 34-520
Miejscowość: Poronin
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 161500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 161500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 183500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 05 października 2017 roku
ZP.272.14.2017

 


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018”


Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

W zakresie Zadania Nr 1:

Firma Handlowo Usługowa STACHOŃ – Robert Stachoń
ul. Kościuszki 9
34-520 Poronin

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny – 269.550,00 zł brutto oraz terminu skrócenie dopuszczalnych odstępstw od standardu – 0,0 godziny z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych niniejszym zadaniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Zadania Nr 2:

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ROL – Andrzej Rol
Sierockie 51
34-425 Biały Dunajec

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny – 224.750,00 zł brutto oraz terminu skrócenie dopuszczalnych odstępstw od standardu – 1,5 godziny z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych niniejszym zadaniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Zadania Nr 3:

Firma Inżynieryjno Budowlana CHOMAR Józef Chowaniec Sp.J.
ul. Kościuszki 11c
34-520 Poronin

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans ceny – 161.500,00 zł brutto oraz terminu skrócenie dopuszczalnych odstępstw od standardu – 0,0 godziny z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych niniejszym zadaniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:


W zakresie Zadania Nr 1:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ROL – Andrzej Rol

Sierockie 51

34-425 Biały Dunajec

Cena ofertowa brutto 80,81 86,81
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu 6,00
2.

Firma Handlowo Usługowa STACHOŃ

– Robert Stachoń

ul. Kościuszki 9

34-520 Poronin

Cena ofertowa brutto 94,00 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu 0,00

 

W zakresie Zadania Nr 2:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ROL – Andrzej Rol

Sierockie 51

34-425 Biały Dunajec

Cena ofertowa brutto 94,00 100,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu 6,00

 

W zakresie Zadania Nr 3:

Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ROL – Andrzej Rol

Sierockie 51

34-425 Biały Dunajec

Cena ofertowa brutto 82,73 88,73
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu 6,00
2.

Firma Inżynieryjno Budowlana CHOMAR Józef Chowaniec Sp.J.

ul. Kościuszki 11c

34-520 Poronin

Cena ofertowa brutto 94,00 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu 0,00


Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 20 września 2017 roku
ZP.272.14.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu skrócenie dopuszczalnych odstępstw od standardu, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 11 września 2017 roku
ZP.272.14.2017

 

POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018"

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tatry.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.powiat.tatry.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.powiat.tatry.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pisemny
Adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr 1 – Dziennik Podawczy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny: ZP.272.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018” z podziałem na 3 (trzy) Zadania wg podziału określonego w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ. 2. Szczegółowy wykaz dróg, na których będą wykonywane usługi objęte niniejszym postępowaniem, wraz z podziałem na Zadania został przedstawiony na mapach, które stanowią załączniki nr 7 i nr 8 do przedmiotowej SIWZ. 3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w szczególności polegać będzie na wykonywaniu: 1) Czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zwane dalej „ZUD”, które polegać będą na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, poboczy i chodników oraz zwalczaniu śliskości zimowej. Zwalczanie śliskości zimowej będzie polegać na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 roku Nr 230, poz. 1960), a także na ręcznym odśnieżaniu i posypywaniu miejsc w rejonie małej architektury, deptaka oraz schodów estakady południowej ulicy Powstańców Śląskich, 2) Czynności związane z pozimowym mechanicznym i ręcznym sprzątaniem dróg (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3), 3) Czynności związane z załadunkiem i wywozem śniegu (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3). 4. W każdym Zadaniu obejmującym kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wwykonawca musi zapewnić odśnieżenie zatok postojowych oraz przystankowych, miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, kap chodnikowych i bezpieczników na mostach i estakadach. 5. Warunki wykonania zamówienia, szczegóły prowadzenia akcji ZUD, rozliczenia ZUD, zasad kontroli przez zamawiającego akcji ZUD oraz innych spraw związanych z ZUD zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90610000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-05-20
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają być realizowane w następujących wymaganych terminach: 1) W zakresie kompleksowego zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników:– Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2) W zakresie pozimowego sprzątania dróg:– Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – w terminie 20 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2018 roku. 3) W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych:– Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – na wezwanie zamawiającego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę kompleksowego zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), 2. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje składając ofertę cenową na świadczenie usług kompleksowego zimowego utrzymania dróg w zakresie: 1) Zadania – Nr 1:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 4 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki. 2) Zadania – Nr 2:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 3 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki. 3) Zadania – Nr 3:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 2 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:- samodzielnie przez wykonawcę, lub- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego. Składając ofertę cenową na świadczenie usług kompleksowego zimowego utrzymania dróg w zakresie kilku Zadań wymagany sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego z zadania. Przez co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednej jednostki sprzętowej do kilku Zadań jednocześnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. UWAGA a) Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, b) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, d) Dokument, o którym mowa w punkcie c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie c) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu d) powyżej stosuje się, f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 składa każdy z wykonawców z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę kompleksowego zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), wraz z załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz część zamówienia już faktycznie wykonana musi potwierdzać spełnienie warunku określonego przez zamawiającego. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia – sporządzonego z osobna dla każdego Zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego z osobna dla każdego Zadania wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca dysponuje składając ofertę cenową na świadczenie usług kompleksowego zimowego utrzymania dróg w zakresie: Zadania – Nr 1:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 4 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki. Zadania – Nr 2:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 3 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki. Zadania – Nr 3:– zestawami roboczymi: samochodami wyposażonymi w pług oraz piaskarkę o pojemności minimum 4,0 m3 – w ilość 2 sztuk,– pługiem wirowym – w ilość 1 sztuki,– pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników o masie do 2,0 ton i szerokości umożliwiającej pracę na chodniku – w ilość 1 sztuki,– samochodami samowyładowczymi o ładowności 8-28 Mg – w ilość 2 sztuk,– ładowarką (wykorzystaną do załadunku śniegu na samochody) – w ilość 1 sztuki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto za wykonanie usług będącej przedmiotem niniejszego postępowania z osobna dla każdego z Zadań Nr 1 – Nr 3, na które wykonawca składa swoją ofertę, c) terminu skrócenie dopuszczalnych odstępstw od standardu, d) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, e) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń,f) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, g) oświadczenie o okresie związania ofertą,h) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, i) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. f) – i) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 przedmiotowej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oryginał lub poświadczona kopia potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę (odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15 przedmiotowej SIWZ). 4. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym poniżej w punktach 9 i 10 niniejszego ogłoszenia, 2) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone poniżej w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia) podpisane przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 03 listopada 2016 poz. 1796). 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. 3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa powyżej w punkcie 10.1) niniejszego ogłoszenia powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12. Wszelkie postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Zadania wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 3 Zadań wynosi 11.000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z Zadań, na które wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do:- Zadania Nr 1 - 5.000,00 zł,- Zadania Nr 2 - 3.200,00 zł,- Zadania Nr 3 - 2.800,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na czas równy okresowi związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP.272.14.2017”.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i dołączyć do koperty łącznie z ofertą przetargową.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu: 6,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały określone w § 19 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 19 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz niniejszym paragrafie. § 19 ust. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. § 19 ust. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za realizację usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. § 19 ust. 4. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,2) Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) Jeżeli nastąpi zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy którejkolwiek ze stron umowy, 4) Jeżeli nastąpi zmiana numerów telefonów, e-maili i faksów którejkolwiek ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:\

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Zadanie – Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018 w zakresie Zadania Nr 1 obejmuje: Część I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg: 1) nr drogi: 1656K, nazwa drogi: ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna, długość odcinka [km]: 1,970, od km: 0+000, do km: 1+970, pow. jezdni [tys. m2]: 26,45, standard: I, 2) nr drogi: 1656K, nazwa drogi: ul. Powstańców Śląskich Estakada Południowa - deptak, długość odcinka [km]: 0,420, od km: 0+000, do km: 0+420, pow. jezdni [tys. m2]: 3,60, standard: III, 3) nr drogi: Droga wewnętrzna, nazwa drogi: Droga wewnętrzna od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, długość odcinka [km]: 0,510, od km: 0+000, do km: 0+510, pow. jezdni [tys. m2]: 7,26, standard: II, 4) nr drogi: Droga wewnętrzna, nazwa drogi: Droga wewnętrzna boczna od ul. Gładkie – dojazd do parkingu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, długość odcinka [km]: 0,165, od km: 0+000, do km: 0+165, pow. jezdni [tys. m2]: 0,495, standard: II, 5) nr drogi: 1648K, nazwa drogi: ul. Balzera w m. Zakopane, długość odcinka [km]: 5,120, od km: 0+000, do km: 5+120, pow. jezdni [tys. m2]: 38,48, standard: I, 6) nr drogi: 1648K, nazwa drogi: Zakopane - Wierch Porońca, długość odcinka [km]: 9,520, od km: 0+000, do km: 9+520, pow. jezdni [tys. m2]: 52,80, standard: I, 7) nr drogi: 1649K, nazwa drogi: Łysa Polana - Morskie Oko, długość odcinka [km]: 1,500, od km: 0+000, do km: 1+500, pow. jezdni [tys. m2]: 9,00, standard: II, 8) nr drogi: 1649K, nazwa drogi: Łysa Polana - Morskie Oko, długość odcinka [km]: 6,890, od km: 1+500, do km: 8+390, pow. jezdni [tys. m2]: 41,34, standard: III. Wszystkie obiekty mostowe znajdujące się w ciągach wyżej wymienionych dróg, w zakresie ciągów pieszych, pieszo – rowerowych, bezpieczników i gzymsów należy odśnieżać na bieżąco zaraz po ustaniu opadów śniegu. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego odśnieżania mostów z miejsc niedostępnych dla jednostek sprzętowych. Chodniki wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 5 cm i następnie posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi lub określonymi w Uwagach do standardu dla danej drogi w ciągu której znajduje się chodnik. Odśnieżanie wyznaczonych chodników. 1) Zakres prac obejmuje następujące chodniki: a) Droga nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich – 1 910,00 mb, b) Droga nr 1648K - ul. O. Balzera w m. Zakopane – 2 750,00 mb, c) Droga nr 1648K - ul. O. Balzera w Zakopanem „Cyrhla” – 315,00 mb. CZĘŚĆ II Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych Zakres prac obejmuje nawierzchnię: jezdni, chodników oraz kap chodnikowych i bezpieczników na obiektach mostowych, w szczególności: 1) Droga 1656K – ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna i Estakada Południowa – deptak od skrzyżowania z DW 958 do granicy administracyjnej miasta Zakopane – 1970 mb, 2) Droga 1648K od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga na Bystre do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Murzasichle (Brzeziny) – 5 120 mb, 3) Droga wewnętrzna od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem -– 510,00 mb, 4) Droga wewnętrzna boczna od ul. Gładkie – dojazd do parkingu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego – 165,00 mb, 5) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1656K:- w km 0+066 (estakada północna) w m. Zakopane,- w km 0+066 (estakada południowa – deptak) w m. Zakopane,- w km 1+150 w m. Zakopane, 6) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1648K ul. Balzera:- w km 1+347 w m. Zakopane, 7) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1648K Zakopane – Wierch Porońca:- w km 1+880 w m. Murzasichle,- w km 2+995 w m. Małe Ciche, 8) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1949K: - w km 0+450 w m. Bukowina Tatrzańska,- w km 2+020 w m. Bukowina Tatrzańska,- w km 4+300 w m. Bukowina Tatrzańska, CZĘŚĆ III Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych Zakres prac obejmuje odcinki dróg opisane w CZĘŚCI II pkt 1 – 4 trzykrotnie w terminie obowiązywania umowy. Uwaga: Zamawiający ilość wywozów określił jako średnią z ostatnich lat, przy czym w zależności od warunków atmosferycznych zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wywozu w ramach dobowego utrzymania. Wywóz śniegu z pasa drogowego następuje na wezwanie zamawiającego w zakresie i terminie wskazanym w wezwaniu. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu potwierdzenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania wywozu i podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia go przez zamawiającego. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć. Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym Wykonawcy z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu. Koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego wykonawca winien wliczyć w cenę dobowego zimowego utrzymania danej drogi (usługa nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu: 6,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym Zadaniem mają być realizowane w następujących wymaganych terminach: 1) W zakresie kompleksowego zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników: w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2) W zakresie pozimowego sprzątania dróg: w terminie 20 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2018 roku. 3) W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych: na wezwanie zamawiającego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie – Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018 w zakresie Zadania Nr 2 obejmuje: Część I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg: 1) nr drogi: 1653K, nazwa drogi: Szaflary - Ząb, długość odcinka [km]: 3,503, od km: 7+227, do km: 10+730, pow. jezdni [tys. m2]: 19,30, standard: II, 2) nr drogi: 1654K, nazwa drogi: Ząb - Ratułów - Ciche- Chochołów, długość odcinka [km]: 1,160, od km: 0+000, do km: 1+160, pow. jezdni [tys. m2]: 6,860, standard: II, 3) nr drogi: 1651K, nazwa drogi: Czarny Dunajec - Poronin, długość odcinka [km]: 7,347, od km: 12+823, do km: 20+170, pow. jezdni [tys. m2]: 52,80, standard: II, 4) nr drogi: 1650K, nazwa drogi: Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]: 4,250, od km: 0+000, do km: 4+250, pow. jezdni [tys. m2]: 16,55, standard: II. Wszystkie obiekty mostowe znajdujące się w ciągach wyżej wymienionych dróg, w zakresie ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, bezpieczników i gzymsów należy odśnieżać na bieżąco zaraz po ustaniu opadów śniegu. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego odśnieżania mostów z miejsc niedostępnych dla jednostek sprzętowych. Chodniki wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 5 cm i następnie posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi lub określonymi w Uwagach do standardu dla danej drogi w ciągu której znajduje się chodnik. Odśnieżanie wyznaczonych chodników. 1) Zakres prac obejmuje następujące chodniki: a) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Nowe Bystre – 1 000,00 mb, b) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Ząb – 200,00 mb, c) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Suche – 2 980,00 mb, CZĘŚĆ II Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych Zakres prac obejmuje nawierzchnię: jezdni, chodników oraz kap chodnikowych i bezpieczników na obiektach mostowych, w szczególności: 1) Droga 1651K od km 0+630 do km 1+630 w m. Nowe Bystre (chodnik oraz skrzyżowanie w km 1+620) – 1 000,00 mb, 2) Droga 1651K od km 3+790 do km 3+990 (obręb skrzyżowania z drogami gminnymi na Gubałówkę oraz Szaflary wraz chodnikiem lewostronnym (w kierunku ośrodka zdrowia w Zębie) – 200,00 mb, 3) Droga 1651K od km 5+060 do km 8+040 ( m. Suche do m. Poronin) – 2 980,00 mb, 4) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1651K:- w km 13+584 w m. Nowe Bystre, - w km 20+084 w m. Poronin – obiekt tymczasowy stalowy z pomostem drewnianym, 5) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1650K:- w km 0+460 w m. Biały Dunajec. CZĘŚĆ III Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych Zakres prac obejmuje odcinki dróg opisane w CZĘŚCI II pkt 1 – 3, trzykrotnie w terminie obowiązywania umowy. Uwaga: Zamawiający ilość wywozów określił jako średnią z ostatnich lat, przy czym w zależności od warunków atmosferycznych zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wywozu w ramach dobowego utrzymania. Wywóz śniegu z pasa drogowego następuje na wezwanie zamawiającego w zakresie i terminie wskazanym w wezwaniu. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu potwierdzenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania wywozu i podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia go przez zamawiającego. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć. Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu. Koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego wykonawca winien wliczyć w cenę dobowego zimowego utrzymania danej drogi (usługa nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu). W ramach realizacji Zadania Nr 2 wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o realizację usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu zasłon przeciwśnieżnych na długości 2800 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu: 6,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają być realizowane w następujących wymaganych terminach: 1) W zakresie kompleksowego zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników: w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2) W zakresie pozimowego sprzątania dróg: w terminie 20 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2018 roku. 3) W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych: na wezwanie zamawiającego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie – Nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2017/2018 w zakresie Zadania Nr 3 obejmuje: Część I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg: 1) nr drogi: 1650K, nazwa drogi: Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]: 2,650, od km: 5+250, do km: 7+900, pow. jezdni [tys. m2]: 10,32, standard: II, 2) nr drogi: 1647K, nazwa drogi: Gronków - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]: 12,010, od km: 1+800, do km: 13+810, pow. jezdni [tys. m2]: 62,40, standard: I, 3) nr drogi: 1641K, nazwa drogi: Łapsze Wyżne - Jurgów, długość odcinka [km]: 4,260, od km: 4+895, do km: 9+155, pow. jezdni [tys. m2]: 23,71, standard: II, Wszystkie obiekty mostowe znajdujące się w ciągach wyżej wymienionych dróg, w zakresie ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, bezpieczników i gzymsów należy odśnieżać na bieżąco zaraz po ustaniu opadów śniegu. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego odśnieżania mostów z miejsc niedostępnych dla jednostek sprzętowych. Chodniki wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 5 cm i następnie posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi lub określonymi w Uwagach do standardu dla danej drogi w ciągu której znajduje się chodnik. Odśnieżanie wyznaczonych chodników. 1) Zakres prac obejmuje następujące chodniki: a) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Leśnica – Groń – 1 940,00 mb, b) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Bukowina T. – 1 680,00 mb, CZĘŚĆ II Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych Zakres prac obejmuje nawierzchnię: jezdni dróg i chodników oraz jezdni, kap chodnikowych i bezpieczników na obiektach mostowych, w szczególności: 1) Droga nr 1647K od km 2+830 do km 4+770 (m. Leśnica – Groń na długości chodnika) – 1940,00 mb, 2) Droga nr 1647K od km 11+990 do km 13+670 (m. Bukowina Tatrzańska na długości chodnika) –1680,00 mb, 3) Obiekty mostowe w ciągu drogi 1647K:- w km 2+475 w m. Leśnica – Groń,- w km 3+450 w m. Leśnica – Groń,- w km 5+580 w m. Leśnica – Groń,- w km 5+990 w m. Leśnica – Groń, CZĘŚĆ III Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych Zakres prac obejmuje odcinki dróg opisane w CZĘŚCI II pkt 1 i 2, trzykrotnie w terminie obowiązywania umowy. Uwaga: Zamawiający ilość wywozów określił jako średnią z ostatnich lat, przy czym w zależności od warunków atmosferycznych zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wywozu w ramach dobowego utrzymania. Wywóz śniegu z pasa drogowego następuje na wezwanie zamawiającego w zakresie i terminie wskazanym w wezwaniu. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu potwierdzenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania wywozu i podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia go przez zamawiającego. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć. Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu. Koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego wykonawca winien wliczyć w cenę dobowego zimowego utrzymania danej drogi (usługa nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu). W ramach realizacji Zadania Nr 3 wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o realizację usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu zasłon przeciwśnieżnych na długości 500 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 94,00
Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu: 6,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają być realizowane w następujących wymaganych terminach: 1) W zakresie kompleksowego zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników: w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2) W zakresie pozimowego sprzątania dróg: w terminie 20 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2018 roku. 3) W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych: na wezwanie zamawiającego nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2017 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585662-N-2017 z dnia 11 września 2017 roku.

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1-5 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk