PRZETARG NIEOGRANICZONY


na:

"Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Zakopane, dnia 08 grudnia 2017 roku
ZP.272.15.2017

 

INFORMACJA

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:
„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04 grudnia 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 17-703304-001.

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

Ponadto informuję, że w dniu 08 grudnia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 236-489687.

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 17 listopada 2017 roku
ZP.272.15.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:
„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.
ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 637.140,00 zł brutto
2) serwisu – maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną w okresie gwarancyjnym awarię w przypadku awarii możliwej do usunięcia zdalnie z siedziby wykonawcy: do 6 godzin
3) serwisu – maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszoną w okresie gwarancyjnym awarię w przypadku awarii możliwej do usunięcia tylko w siedzibie zamawiającego: do 18 godzin
4) serwisu – świadczenie obsługi serwisowej w skali każdego roku obowiązywania gwarancji w wymiarze: do 30 roboczogodzin
5) jakości – udostępnienie dodatkowej funkcjonalności modułu Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W zakresie Pakietu Nr 2:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Pułkownika Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 115.584,00 zł brutto
2) terminu gwarancji – zestawów komputerowych typu 1: 60 m-cy
3) terminu gwarancji – zestawów komputerowych typu 2: 60 m-cy
4) terminu gwarancji – zestawów komputerowych typu 3: 60 m-cy
5) terminu gwarancji – terminali komputerowych dwumonitorowych: 60 m-cy
6) jakości – zestaw komputerowy typ 1 – dostawa monitorów o przekątnej ? 22,5”: Tak
7) jakości – terminal komputerowy dwumonitorowy – WiFi – zintegrowana b/g/n: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W zakresie Pakietu Nr 3:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Pułkownika Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 16.805,00 zł brutto
2) terminu gwarancji – zasilaczy awaryjnych (UPS): 36 m-cy
3) terminu gwarancji – przenośnych stacji roboczych: 36 m-cy
4) jakości – przenośna stacja robocza – dysk twardy SSD Min. 256 GB: Tak
5) jakości – przenośna stacja robocza – Modem WWAN Min. 3G lub LTE: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

Pakiet – Nr 1

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.

ul. Mała Góra 30

30-864 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

75,00

Serwis – Maksymalny  czas  reakcji serwisu na zgłoszoną w okresie gwarancyjnym awarię w przypadku awarii możliwej do usunięcia zdalnie z siedziby wykonawcy

0,00

Serwis – Maksymalny  czas  reakcji serwisu na zgłoszoną w okresie gwarancyjnym awarię w przypadku awarii możliwej do usunięcia tylko w siedzibie zamawiającego

0,00

Serwis – Świadczenie obsługi serwisowej w skali każdego roku obowiązywania gwarancji w wymiarze

0,00

Jakość – Udostępnienie dodatkowej funkcjonalności modułu Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego

15,00

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

Pakiet – Nr 2

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Advanced Business Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji – Zestaw komputerowy typ 1

5,00

Termin gwarancji – Zestaw komputerowy typ 2

10,00

Termin gwarancji – Zestaw komputerowy typ 3

10,00

Termin gwarancji – Terminal komputerowy dwumonitorowy

5,00

Jakość – Zestaw komputerowy typ 1 – Dostawa monitorów o przekątnej ≥ 22,5”

5,00

Jakość – Terminal komputerowy dwumonitorowy – WiFi – Zintegrowana b/g/n

5,00

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

Pakiet – Nr 3

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Advanced Business Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji – Zasilacz awaryjny (UPS)

10,00

Termin gwarancji – Przenośna stacja robocza

10,00

Jakość – Przenośna stacja robocza – Dysk twardy SSD Min. 256 GB

10,00

Jakość – Przenośna stacja robocza – Modem WWAN Min. 3G lub LTE

10,00

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 31 października 2017 roku
ZP.272.15.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków serwisu, parametrów jakościowych podlegających ocenie i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 12 października 2017 roku
ZP.272.15.2017

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 12 października 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 22 września 2017 roku
ZP.272.15.2017

 


POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Geodezyjnego Systemu Informatycznego wraz z pakietem e-usług oraz dostawę sprzętu komputerowego – część 2 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19 września 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-129473 (17-391911-001).


Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 182-372242.


Szczegółową treść ogłoszenia TED pod Nr 2017/S 182-372242 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1, 3, 4 i 5 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Zamawiający zastrzega, iż są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk