PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:
"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"

 


Zakopane, dnia 14 grudnia 2017 roku
ZP.272.16.2017

 

INFORMACJA

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:
"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"

 

Ogłoszenie nr 500075231-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.
Powiat Tatrzański: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 607603-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
POWIAT TATRZAŃSKI, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361720593, REGON: 491893121, Naczelnik Wydziału Infrastruktury - mgr Bożena Stopka-Rapacz, tel. 18 20 23 958
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, NIP: 7361066403, REGON: 000192519, Dyrektor - mgr Zdzisław Króżel, tel. 18 20 668 46
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065668, REGON: 000231171, Kierownik ds. administracyjno – gospodarczych - Grażyna Borkowska, tel. 18 20 146 20
Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065220, REGON: 000190733, Dyrektor – mgr inż. Marek Stopka, tel. 18 20 144 10
Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański”, ul. Szeligówka 13, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361442438, REGON : 000197362, Dyrektor – mgr Dorota Sztokfisz, tel. 18 20 772 11
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane, NIP: 7361062612, REGON: 491998788, Inspektor - Anna Gąsienica, tel. 18 20 217 98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065734, REGON: 000890264, Dyrektor – mgr Maria Czernik, tel. 18 20 683 10
Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka", ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, NIP: 7361543837, REGON: 492702519, Dyrektor - mgr Krzysztof Jędrzejowski, tel. 18 20 128 33
Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, NIP: 7361715416, REGON: 122460052, Dyrektor - mgr Stanisław Pańszczyk, tel. 18 20 644 54
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, NIP: 7361611674, REGON: 492720339, Sekretarka - Katarzyna Albrzykowska, tel. 18 20 124 49 wew. 11
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, NIP: 7361645526, REGON: 120368342, Bożena Makowska – tel. 18 20 613 20 wew.222
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Tatrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.tatry.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Postępowanie jest prowadzone przez Powiat Tatrzański, działając we własnym imieniu oraz Jednostek Podległych na podstawie zawartych porozumień do wykonywania w ich imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej za wyjątkiem zawarcia umowy będącej następstwem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą to Powiat Tatrzański jak i Jednostki Podległe zawrą każda z osobna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.272.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych dla punktów poboru oraz prognozowanych ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 2. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z wymienionych jednostek z osobna, na okres od końca okresu dotychczas obowiązujących umów tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w planowanej łącznej ilości około 1 356 030 kWh dla punktów poboru szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z dnia 06 lutego 2017 roku, poz. 220 ze zm.), w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 roku Nr 93, poz. 623 ze zm.), również na warunkach określonych w Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 4. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 2 ilość zapotrzebowania na energię elektryczną będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Prognozowane 24 miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 5. Ponadto zamawiający informuje i wyjaśnia, że dla Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych (określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ): 1) Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny, 2) Obecnie każda jednostka (za wyjątkiem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem) posiada dwie odrębne umowy, tj. na: a) dostawę energii elektrycznej zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, b) dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony, 3) Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem posiada łączną umowę dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zawartą z TAURON na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, 4) Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A., 5) Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, za wyjątkiem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem dla której dostawcą jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 6) Podane grupy taryfowe są obecnymi jak i przyszłymi taryfami i nie wymagają zmiany. 6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po zawarciu odrębnych umów będących wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekaże wyłonionemu wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w tym stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a wykonawca jest zobowiązany stosowne pełnomocnictwo przyjąć i dokonać w imieniu zamawiającego oraz poszczególnych Jednostek Podległych z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii, z zachowaniem ciągłości dostaw. 7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do przedmiotowej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 306191.57
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 376615.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 376615.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 389458.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 16 listopada 2017 roku
ZP.272.16.2017

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:
„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą cenę w wysokości 376.615,63 zł brutto z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiwenicka 60

30-417 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

96,70

96,70

2.

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Łączna cena ofertowa brutto

100,00

100,00

3.

NOVUM S.A.

ul. Racławicka146

02-117 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

98,82

98,82

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 03 listopada 2017 roku
ZP.272.16.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 31 października 2017 roku
ZP.272.16.2017

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 31 października 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 26 października 2017 roku
ZP.272.16.2017

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot:
• Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, NIP: 7361645526, REGON: 120368342, Bożena Makowska – tel. 18 20 613 20 wew.222
• Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, NIP: 7361611674, REGON: 492720339, Sekretarka - Katarzyna Albrzykowska, tel. 18 20 124 49 wew. 11
• Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, NIP: 7361715416, REGON: 122460052, Dyrektor - mgr Stanisław Pańszczyk, tel. 18 20 644 54
• Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka", ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, NIP: 7361543837, REGON: 492702519, Dyrektor - mgr Krzysztof Jędrzejowski, tel. 18 20 128 33
• Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065734, REGON: 000890264, Dyrektor – mgr Maria Czernik, tel. 18 20 683 10
• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane, NIP: 7361062612, REGON: 491998788, Inspektor - Anna Gąsienica, tel. 18 20 217 98
• Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański”, ul. Szeligówka 13, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361442438, REGON : 000197362, Dyrektor – mgr Dorota Sztokfisz, tel. 18 20 772 11
• Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065220, REGON: 000190733, Dyrektor – mgr inż. Marek Stopka, tel. 18 20 144 10
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065668, REGON: 000231171, Kierownik ds. administracyjno – gospodarczych - Grażyna Borkowska, tel. 18 20 146 20
• Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, NIP: 7361066403, REGON: 000192519, Dyrektor - mgr Zdzisław Króżel, tel. 18 20 668 46
• POWIAT TATRZAŃSKI, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361720593, REGON: 491893121, Naczelnik Wydziału Infrastruktury - mgr Bożena Stopka-Rapacz, tel. 18 20 23 958
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, krajowy numer identyfikacyjny 491893121, ul. ul. Chramcówki 15 , 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tatry.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie jest prowadzone przez Powiat Tatrzański, działając we własnym imieniu oraz Jednostek Podległych na podstawie zawartych porozumień do wykonywania w ich imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej za wyjątkiem zawarcia umowy będącej następstwem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą to Powiat Tatrzański jak i Jednostki Podległe zawrą każda z osobna.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.powiat.tatry.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.powiat.tatry.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pisemny
Adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr 1 – Dziennik Podawczy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: URL

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych
Numer referencyjny: ZP.272.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych dla punktów poboru oraz prognozowanych ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 2. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z wymienionych jednostek z osobna, na okres od końca okresu dotychczas obowiązujących umów tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w planowanej łącznej ilości około 1 356 030 kWh dla punktów poboru szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z dnia 06 lutego 2017 roku, poz. 220 ze zm.), w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 roku Nr 93, poz. 623 ze zm.), również na warunkach określonych w Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 4. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 2 ilość zapotrzebowania na energię elektryczną będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Prognozowane 24 miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 5. Ponadto zamawiający informuje i wyjaśnia, że dla Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych (określonych w załączniku nr 5 do przedmiotowej SIWZ): 1) Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny, 2) Obecnie każda jednostka (za wyjątkiem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem) posiada dwie odrębne umowy, tj. na: a) dostawę energii elektrycznej zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, b) dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony, 3) Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem posiada łączną umowę dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zawartą z TAURON na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, 4) Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A., 5) Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, za wyjątkiem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem dla której dostawcą jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 6) Podane grupy taryfowe są obecnymi jak i przyszłymi taryfami i nie wymagają zmiany. 6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po zawarciu odrębnych umów będących wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekaże wyłonionemu wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w tym stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a wykonawca jest zobowiązany stosowne pełnomocnictwo przyjąć i dokonać w imieniu zamawiającego oraz poszczególnych Jednostek Podległych z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii, z zachowaniem ciągłości dostaw. 7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do przedmiotowej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię eklektyczną, przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw o wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowych dostaw energii elektrycznej w sytuacji, o której mowa powyżej, gdzie w zamówieniach uzupełniających zastosowane będą warunki oraz stawki energii elektrycznej nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01 stycznia 2018 roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną na dzień złożenia oferty koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne w zakresie obrotu energią elektryczną objętą przedmiotem niniejszego zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. UWAGA a) Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 1. b) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 1. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. d) Dokument, o którym mowa w punkcie c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu d)stosuje się. f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 skłąda każdy z wykonawców z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualnej na dzień złożenia oferty koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne w zakresie obrotu energią elektryczną objętą przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: - jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3 przedmiotowej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 1. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. f) Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto za wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania oraz cenę jednostkową, c) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, d) oświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub równoważnej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Powiatu Tatrzańskiego, e) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń,f) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, g) oświadczenie o okresie związania ofertą,h) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, i) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. f) – i) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 5. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelkie postanowienia przedmiotowej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 03 listopada 2016 poz. 1796).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na czas równy okresowi związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP.272.16.2017”.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w punkcie 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i dołączyć do koperty łącznie z ofertą przetargową.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria - Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto - 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały określone w § 9 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 9 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych. § 9 ust. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej złożonej przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. § 9 ust. 3. Zamawiający zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne– na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Sprzedawcę.§ 9 ust. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawqcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. § 9 ust. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. § 9 ust. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Sprzedawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. § 9 ust. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Sprzedawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących dostawę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Sprzedawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących dostawę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. § 9 ust. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Sprzedawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizujących dostawę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Sprzedawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. § 9 ust. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 i 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Sprzedawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. § 9 ust. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Sprzedawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących dostawy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Sprzedawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3. § 9 ust. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Sprzedawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2. § 9 ust. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Sprzedawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. § 9 ust. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 – 12 oraz 14 stosuje się odpowiednio. § 9 ust. 14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. § 9 ust. 15. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) zmiany cen gdy cena w powszechnie obowiązujących taryfach Sprzedawcy będzie niższa od podanej w ofercie przetargowej, zostanie ona zastosowana w rozliczeniach z Zamawiającym od dnia obowiązywania taryfy (wówczas warunek, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy nie ma zastosowania), 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Sprzedawcę, 3) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2017 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 607603-N-2017 z dnia 26 października 2017 roku.

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1-3 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk