Zakopane, dnia 06 grudnia 2017 roku
RPD.6845.12.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:
„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na „Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

NOBISCAN Paweł Kułach
Gliczarów Dolny 107
34-425 Biały Dunajec

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, w kwocie: 10 800,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100 netto).

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

Lp.

Nazwy i adresy Oferentów

Kwota ofertowa netto

1.

TBM-SPORT Tadeusz Bobak

ul. Szymaszkowa 7A

34-500 Zakopane

5 300,00 zł

2.

F.H.U. MAWO Wojciech Fudala

ul. Szkolna 5

34-500 Zakopane 

5 001,00 zł

3.

Firma Handlowo – Usługowa

Dziubas Stanisław

Suche 19

34-520 Poronin

6 629,00 zł

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 17 listopada 2017 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości oznaczonej jako działki ewid: 371/1, 372/3, 372/4 obr. 4 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni ogółem 848,00 m2, poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking wyłącznie dla samochodów osobowych, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Oferent powinien zapoznać się z terenem, na którym będzie wykonywana umowa dzierżawy, zebrać wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2.

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 5 000,00 zł netto miesięcznie za 848,00 m2 plus należny podatek VAT (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonych w warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 4 grudnia 2017 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking pas drogowy ul. Powstańców Śląskich”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

11. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Dziadoń Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem tel. 18 20 23 958.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Warunki Przetargu - Parking Powstańców Śląskich - 2017.pdf)WARUNKI PRZETARGU5938 kB