Zakopane, dnia 01 lutego 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania, Zamawiający w dniu 01 lutego 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowego Zaproszenia Nr 3 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 30 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 30 stycznia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu.

 W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów Zaproszenia przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający postanawia dokonać zmiany terminu do składania ofert.

 Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 05 lutego 2018 roku do godziny 11:00.

 Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów Zaproszenia nr 2 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 Jednocześnie w zakładce (Pliki do pobrania) poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcą nowy zmodyfikowany wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do Zaproszenia) zapisany w edytowalnym formacie Word.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 26 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania, Zamawiający w dniu 26 stycznia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowego Zaproszenia Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 24 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

"Wykonanie usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w zakresie wykonania usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej.

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego usługę określoną według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: główny przedmiot zamówienia: 79417000-0 (Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa), polegającą na przygotowaniu dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, normy PN-ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami norm: PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762 jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załączniki nr 5 do zaproszenia.
3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w zapisy Projektu Umowy, zwanego dalej „PU”, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
4. Zamawiający zastrzega, że dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu winna być wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
5. W momencie odbioru oraz dokonaniu zapłaty za wykonanie ww. dokumentacji autor opracowania zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich na rzecz zamawiającego.
6. Realizacja usługi objętej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia misi być zgodna z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z:
1) Wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami norm: PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762,
2) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 roku, poz. 922),
3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (j.t. Dz. U. z dnia 05 grudnia 2017 roku, poz. 2247),
4) Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że prace objęte niniejszym postępowaniem muszą zostać zrealizowana w następujących wymaganych terminach:
• Zakończenie realizacji całości zamówienia w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• Realizacja prac objętych etapami od 1 do 3 włącznie (określonych w OPZ) nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 01 lutego 2018 roku, do godziny 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2018 roku o godzinie 11:15.

 

Szczegółowa treść zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk