PRZETARG NOEOGRANICZONY

na:
"Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3"

 


Zakopane, dnia 01 sierpnia 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

INFORMACJA

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:
„Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3"

 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30 lipca 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-342172-001.

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

Ponadto informuję, że w dniu 01 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2018/S 146-334219.

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 05 lipca 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:
„Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

W zakresie Pakietu nr 1:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Pułkownika Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 598.641,00 zł brutto
2) terminu gwarancji – serwer typ 1: 60 m-cy
3) terminu gwarancji – serwer typ 2: 60 m-cy
4) jakości – macierz dysków – dyski twarde – pojemność surowa macierzy dla dysków SSD 12 Gbps minimum 3,6 TB, na minimum 10 dyskach SSD 12Gbps: Tak
5) jakości – macierz dysków – dyski twarde – pojemność surowa macierzy dla dysków SAS 12 Gbps, 10k rpm minimum 24,4 TB, na minimum 44 dyskach SAS 12Gbps, 10k rpm: Tak
6) jakości – macierz dysków – Kopie migawkowe per LUN i per system plików: 256 kopii
7) jakości – serwer typ 1 – system diagnostyczny – wbudowany wyświetlacz z przodu serwera informujący o stanie serwera lub błędach. Informacje min. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera: Tak
8) jakości – serwer typ 2 – system diagnostyczny – wbudowany wyświetlacz z przodu serwera informujący o stanie serwera lub błędach. Informacje min. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W zakresie Pakietu Nr 2:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Pułkownika Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 182.778,00 zł brutto
2) jakości – zestaw komputerowy typ 1 – dostawa monitorów o przekątnej ? 22,5”: Tak
3) jakości – pamięć masowa z deduplikacją do backupu danych. Dostawa urządzenia z dodatkowo z dwoma portami Ethernet 10 Gb SFP+ posiadającymi możliwość równoczesnej obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS – porty transmisji danych: Tak
4) jakości – pamięć masowa z deduplikacją do backupu danych. Dostawa oprogramowania do backupu pozwalającego na ochronę nielimitowanej ilości danych działającego na mimimum: 7-iu fizycznych procesorach
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

Pakiet – nr 1

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Advanced Business

Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Terminu gwarancji – Serwer typ 1

4,00

Terminu gwarancji – Serwer typ 2

6,00

Jakość – Macierz dysków – Dyski twarde – Pojemność surowa macierzy dla dysków SSD 12 Gbps minimum 3,6 TB, na minimum 10 dyskach SSD 12Gbps

10,00

Jakość – Macierz dysków – Dyski twarde – Pojemność surowa macierzy dla dysków SAS 12 Gbps, 10k rpm minimum 24,4 TB, na minimum 44 dyskach SAS 12Gbps, 10k rpm

10,00

Jakość – Macierz dysków – Kopie migawkowe per LUN i per system plików

4,00

Jakość – Serwer typ 1 – System diagnostyczny – Wbudowany wyświetlacz z przodu serwera informujący o stanie serwera lub błędach. Informacje min. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera

3,00

Jakość – Serwer typ 2 – System diagnostyczny – Wbudowany wyświetlacz z przodu serwera informujący o stanie serwera lub błędach. Informacje min. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera

3,00

 

W zakresie Pakietu Nr 2:

Pakiet – nr 2

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Advanced Business

Systems Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

70,00

Jakość – Pamięć masowa z deduplikacją do backupu danych. Dostawa urządzenia z dodatkowo z dwoma portami Ethernet 10 Gb SFP+ posiadającymi możliwość równoczesnej obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS – porty transmisji danych

10,00

Jakość – Pamięć masowa z deduplikacją do backupu danych. Dostawa oprogramowania do backupu pozwalającego na ochronę nielimitowanej ilości danych

0,00

 

W zakresie Pakietu Nr 3:

Pakiet – nr 3

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego Pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – nr 3

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 05 lipca 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania przetargowego na:
„Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3” zostało unieważnione w zakresie Pakietu nr 3.

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Pakietu nr 4 jest art. 93, ust. 1 pkt 1 wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Pakietu nie złożono żadnej oferty przetargowej.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

Pismo z treścią unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 04 czerwca 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, parametrów jakościowych podlegających ocenie i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 18 maja 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2018/S 094-213331.

Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod Nr 2018/S 094-213331 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 16 maja 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 16 maja 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.

Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 04 czerwca 2018 roku do godziny 11:00.

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji zapisów SIWZ, Zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej, która została przyjęta pod nr referencyjnym: 18-217499-001.

Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 17 kwietnia 2018 roku
ZP.272.11.2018

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Modernizację infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawę infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3"

 

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12 kwietnia 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 18-164840-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2018/S 074-163823.

 

Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2018/S 074-163823 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Zamawiający zastrzega, iż są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk