Zakopane, dnia 28 maja 2018 roku
RPD.6845.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na „Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny)
na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

Firma Handlowo - Usługowa
Dziubas Stanisław
Suche 19
34-520 Poronin

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, w kwocie: 5 163,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy zł 00/100 netto)

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

Lp.

Nazwy i adresy Oferentów

Kwota ofertowa netto

1.

NOBISCAN Paweł Kułach, Gliczarów Dolny 107, 34-425 Biały Dunajec

5 081,30 zł

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 23 maja 2018 roku

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania, Zamawiający w dniu 23 maja 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów warunków przedmiotowego postępowania.

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do warunków przetargu Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 11 maja 2018 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części gruntów położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny), poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 5:00 do 23:00 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi 60 miejsc (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych). Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny).

3. Cena wywoławc za dzierżawy parkingu: Cena wywoławcza wynosi 2 500,00 zł netto miesięcznie za dzierżawiony grunt pasa drogowego plus należny podatek VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonymi w warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 25 maja 2018 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Brzeziny”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie do dnia 24 czerwca 2018 roku, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

11. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Dziadoń Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem tel. 18 20 23 958.

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk