PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na:
"Sprzedaż dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych (garaży) znajdujących się w przyziemiu budynku położonego w Witowie nr 239A stanowiących własność Skarbu Państwa"


Zakopane, dnia 08 marca 2019 roku
ZP.272.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na:

„Sprzedaż dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych (garaży) znajdujących się w przyziemiu budynku położonego w Witowie nr 239A stanowiących własność Skarbu Państwa”

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z dnia 31 października 2014 roku, poz. 1490) oraz § 9 warunków dodatkowych przetargu uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku przeprowadzonego w siedzibie Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, w dniu 04 marca 2019 roku o godz. 11:00, pokój nr – Sala obrad II p, przedmiotowego przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego:
1) Garażu oznaczonego symbolem G1 o powierzchni 27,91 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działki ewidencyjne nr 5326/4 i nr 5342/8) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 2791/70355 części, oraz
2) Garażu oznaczonego symbolem G2 o powierzchni 24,54 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działki ewidencyjne nr 5326/4 i nr 5342/8) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 2454/70355 części,
ustalono, że:
1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 oferent.
2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 oferent.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:
a) w zakresie garażu oznaczonego symbolem G1 wynosi 38.880,00 zł netto,
b) w zakresie garażu oznaczonego symbolem G2 wynosi 34.200,00 zł netto.
4. Najwyższe cena osiągnięta w przetargu: Brak.
5. Nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Brak.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 10 stycznia 2019 roku
ZP.272.1.2019

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
"Sprzedaż dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych (garaży) znajdujących się w przyziemiu budynku położonego w Witowie nr 239A stanowiących własność Skarbu Państwa"

 

1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zbycie prawa własności samodzielnych lokali niemieszkalnych:
1) Garażu oznaczonego symbolem G1 o powierzchni 27,91 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działki ewidencyjne nr 5326/4 i nr 5342/8) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 2791/70355 części, oraz
2) Garażu oznaczonego symbolem G2 o powierzchni 24,54 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działki ewidencyjne nr 5326/4 i nr 5342/8) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 2454/70355 części,
znajdujących się w przyziemiu budynku położonego w Witowie nr 239A stanowiących własność Skarbu Państwa. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży przetargowej.

2. Oznaczenie, powierzchnia i opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 5326/4 o powierzchni 0,0425 ha i działka ewidencyjna nr 5342/8 o powierzchni 0,0330 ha obręb Witów jednostki ewidencyjnej Kościelisko.
Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Zakopanem, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00062196/0.
Lokale będące przedmiotem niniejszego postępowania nie posiadają założonej księgi wieczystej. Przy sprzedaży będzie ustanowiona odrębna własność lokalu, z którym będzie związany udział w nieruchomości wspólnej.
Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dwoma klatkami schodowymi. Budynek zaadoptowany na cele mieszkaniowe, usługowe (Gminna Biblioteka Publiczna), garażowe oraz magazynowe. Dojazd do budynku odbywa się poprzez działki nr 5326/5 i 5342/7 (brak fizycznego zjazdu na działkę 5326/4). Nie ruchomość znajduje się na terenie płaskim i ogrodzonym. Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne i leśne, potok Czarny Dunajec.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Działki ewidencyjne nr 5326/4 i nr 5342/8 z obrębu Witów jednostki ewidencyjnej Kościelisko w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr XVI/112/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko znajduje się na obszarach oznaczonych w planie symbolem: UI – tereny wydzielonych usług specjalnych.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
1) W zakresie garażu oznaczonego symbolem G1 wynosi 38.880,00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100),
2) W zakresie garażu oznaczonego symbolem G2 wynosi 34.200,00 zł netto (słownie: trzydzieści czteryst tysiące dwieście złotych 00/100).
Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z dnia 21 listopada 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) niniejsza transakcja dotycząca dostawy budynków, budowli lub ich części jest zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

5. Obciążenia nieruchomości:
Dział III Księgi Wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) zawiera wpis: Wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.
Dział IV Księgi Wieczystej (hipoteka) wolny od wpisów.

6. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach dodatkowych przetargu należy składać do dnia 01 marca 2019 roku do godziny 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy.

7. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami dodatkowymi przetargu:
Zainteresowani kupnem nieruchomości winni zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ulicy Chramcówki 15, pokój nr 38 w godz. od 9:00 do 15:00 lub na stronie internetowej pod adresem: http://www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

8. Oznaczenie terminu i miejsca przetargu (części jawnej):
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ulicy Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, w dniu 04 marca 2019 roku o godz. 11:00, pokój nr 35 – Sala obrad II piętro.

9. Wadium, termin i miejsce wniesienia:
Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości winny do dnia 01 marca 2019 roku do godziny 15:00 wnieść wadium w wysokości:
1) 4.000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) – w zakresie garażu oznaczonego symbolem G1,
2) 3.500,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) – w zakresie garażu oznaczonego symbolem G2.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem prowadzone przez Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane nr rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku uchylenia się osoby (osób) wyłonionej w przetargu jako nabywcy od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i zapłaty ceny kupna nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego ustalonej w niniejszym przetargu w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszych warunków dodatkowych przetargu, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

11. Zastrzeżenie:
Starosta Tatrzański może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w sposób właściwej dla ogłoszenia o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. Jednocześnie Starosta Tatrzański zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Kontakt:
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Jarosław Zając – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Kontaktować można się osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem pokój nr 38 lub telefonicznie pod numerem (0-18) 20-239-30.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Regulamin - Sprzedaż garaże - 01-19.pdf)WARUNKI DODATKOWE PRZETARGU - pobierz3562 kB