Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest:

„Świadczenie usług pocztowych”

 


Zakopane, dnia 07 maja 2019 roku
ZP.272.3.2019

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest:

„Świadczenie usług pocztowych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych” udzielono zamówienia poprzez zawarcie w dniu 30 kwietnia 2019 roku umowy z:

 

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 29 kwietnia 2019 roku
ZP.272.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych

„Świadczenie usług pocztowych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans  łącznej ceny ofertowej brutto w wysokości: 279.189,74 zł brutto oraz zapewnił możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych krajowych oraz zagranicznych z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętej przedmiotem niniejszego zamówieniem, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

W niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

Lp.

Nazwy i adresy Wykonawców

Punktacja w kryterium nr 1: Łączna cena ofertowa brutto

Punktacja w kryterium nr 2:

Śledzenie przesyłek rejestrowanych

Punktacja łączna

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

95,00

5,00

100,00

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 26 kwietnia 2019 roku
ZP.272.3.2019

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych” – Znak: ZP.272.3.2019

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych jednolity tekst Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, zobowiązania w zakresie śledzenia przesyłek rejestrowanych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 24 kwietnia 2019 roku
ZP.272.3.2019

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 24 kwietnia 2019 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów Ogłoszenia nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 18 kwietnia 2019 roku
ZP.272.3.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem jest:
„Świadczenie usług pocztowych”

 

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), których przedmiotem jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zakopanem w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz. U. z dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 2188 ze zm.).

 

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym zamówieniu udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU".

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (załączniki Nr 3-6 do Ogłoszenia) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, jest dokumentem zapisanym i udostępniony wykonawcom w formacie PDF.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk