Przetarg pisemny nieograniczony

na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"


Zakopane, dnia 05 czerwca 2019 roku
RPD.6845.9.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"


Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w wymienionym powyżej postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegółową treść zawiadomienia o wyniku postępowania można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 20 maja 2019 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

"Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu"

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części gruntów położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny), poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 5:00 do 23:00 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi 60 miejsc (w tym 3 stanowiska dla oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych). Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny).

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Cena wywoławcza wynosi 3000,00 zł netto miesięcznie za dzierżawiony grunt pasa drogowego plus należny podatek VAT (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 netto).

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonymi w warunkach przetargu.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 03 czerwca 2019 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 03 czerwca 2019 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2019 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku:  31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Brzeziny”.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk