PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na:

"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"


Zakopane, dnia 10 grudnia 2019 roku
ZP.272.11.2019

 

INFORMACJA


o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:

"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"

 

Ogłoszenie nr 510269231-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.
Powiat Tatrzański: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 616586-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
POWIAT TATRZAŃSKI, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361720593, REGON: 491893121, Naczelnik Wydziału Infrastruktury mgr Bożena Stopka-Rapacz, tel. 182023958
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361723195, REGON: 365968227, Dyrektor mgr Anna Rogozińska, tel. 182023939
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, NIP: 7361066403, REGON: 000190733, Dyrektor mgr Zdzisław Króżel, tel. 182066846
Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065668, REGON: 000231171, Dyrektor mgr Marek Donatowicz, tel. 182014620
Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065220, REGON: 7361065220, Dyrektor mgr inż. Małgorzata Mierczak, tel. 182014410
Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański”, ul. Szeligówka 13, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361442438, REGON : 000197362, Dyrektor mgr Dorota Sztokfisz, tel. 182077211
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane, NIP: 7361062612, REGON: 491998788, p.o. Dyrektor Andrzej Buńda, tel. 182021798
Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065734, REGON: 000890264, Dyrektor mgr Maria Czernik, tel. 182068310
Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka", ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, NIP: 7361543837, REGON: 492702519, Dyrektor mgr Krzysztof Jędrzejowski, tel. 182012833
Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, NIP: 7361715416, REGON: 122460052, Dyrektor mgr Stanisław Pańszczyk, tel. 182064454
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, NIP: 7361611674, REGON: 492720339, Dyrektor mgr Anna Chrobak-Popławska, tel. 182012449
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK), ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, NIP: 7361645526, REGON: 120368342, Dyrektor mgr Helena Buńda, tel.18 20 613 20
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 49189312100000, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.tatry.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Postępowanie jest prowadzone przez Powiat Tatrzański, działając we własnym imieniu oraz Jednostek Podległych na podstawie zawartych porozumień do wykonywania w ich imieniu, jako zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej za wyjątkiem zawarcia umowy będącej następstwem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą to Powiat Tatrzański jak i Jednostki Podległe zawrą każda z osobna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.272.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych dla punktów poboru oraz prognozowanych ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z wymienionych jednostek z osobna, na okres od końca okresu dotychczas obowiązujących umów tj. od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w planowanej łącznej ilości około 337 825 kWh dla punktów poboru szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 ze zm.), w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 roku Nr 93, poz. 623 ze zm.), również na warunkach określonych w Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 4. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 2 ilość zapotrzebowania na energię elektryczną będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Prognozowane sześcio miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 5. Ponadto zamawiający informuje i wyjaśnia, że dla Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych (określonych w załączniku nr 5 do SIWZ): 1) Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny, 2) Obecnie każda jednostka posiada dwie odrębne umowy, tj. na: a) dostawę energii elektrycznej zawartą na czas określony do dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudzia 2019 roku, b) dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony, 3) Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A., 4) Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, 5) Podane grupy taryfowe są obecnymi jak i przyszłymi taryfami i nie wymagają zmiany, 6) Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w SIWZ jest jednomiesięczny. 6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po zawarciu odrębnych umów będących wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekaże wyłonionemu wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w tym stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a wykonawca jest zobowiązany stosowne pełnomocnictwo przyjąć i dokonać w imieniu zamawiającego oraz poszczególnych Jednostek Podległych z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii, z zachowaniem ciągłości dostaw. 7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 127562.72
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: ENTRADE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Poznańska 86/88
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: Jawczyce
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 156902.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 156902.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 156902.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 15 listopada 2019 roku
ZP.272.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym na: „Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą cenę w wysokości 156.902,15 zł brutto w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

Łączna cena ofertowa brutto

100,00

100,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 08 listopada 2019 roku
ZP.272.11.2019

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

WICESTAROSTA TATRZAŃSKI

Jerzy Zacharko


Zakopane, dnia 05 listopada 2019 roku
ZP.272.11.2019

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 05 listopada 2019 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów SIWZ nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 31 października 2019 roku
ZP.272.11.2019

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot:
1. POWIAT TATRZAŃSKI, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361720593, REGON: 491893121, Naczelnik Wydziału Infrastruktury mgr Bożena Stopka-Rapacz, tel. 182023958
2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, NIP: 7361723195, REGON: 365968227, Dyrektor mgr Anna Rogozińska, tel. 182023939
3. Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, NIP: 7361066403, REGON: 000190733, Dyrektor mgr Zdzisław Króżel, tel. 182066846
4. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065668, REGON: 000231171, Dyrektor mgr Marek Donatowicz, tel. 182014620
5. Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065220, REGON: 7361065220, Dyrektor mgr inż. Małgorzata Mierczak, tel. 182014410
6. Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański”, ul. Szeligówka 13, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361442438, REGON : 000197362, Dyrektor mgr Dorota Sztokfisz, tel. 182077211
7. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane, NIP: 7361062612, REGON: 491998788, p.o. Dyrektor Andrzej Buńda, tel. 182021798
8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 21, 34-500 Zakopane, NIP: 7361065734, REGON: 000890264, Dyrektor mgr Maria Czernik, tel. 182068310
9. Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka", ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, NIP: 7361543837, REGON: 492702519, Dyrektor mgr Krzysztof Jędrzejowski, tel. 182012833
10. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, NIP: 7361715416, REGON: 122460052, Dyrektor mgr Stanisław Pańszczyk, tel. 182064454
11. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, NIP: 7361611674, REGON: 492720339, Dyrektor mgr Anna Chrobak-Popławska, tel. 182012449
12. Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury (TARPiK), ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, NIP: 7361645526, REGON: 120368342, Dyrektor mgr Helena Buńda, tel.18 20 613 20
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tatrzański, krajowy numer identyfikacyjny 49189312100000, ul. ul. Chramcówki  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 239 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (018) 2017104.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tatry.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie jest prowadzone przez Powiat Tatrzański, działając we własnym imieniu oraz Jednostek Podległych na podstawie zawartych porozumień do wykonywania w ich imieniu, jako zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy energii elektrycznej za wyjątkiem zawarcia umowy będącej następstwem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą to Powiat Tatrzański jak i Jednostki Podległe zawrą każda z osobna.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.powiat.tatry.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.powiat.tatry.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pisemny
Adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr 1 – Dziennik Podawczy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych
Numer referencyjny: ZP.272.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych dla punktów poboru oraz prognozowanych ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z wymienionych jednostek z osobna, na okres od końca okresu dotychczas obowiązujących umów tj. od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w planowanej łącznej ilości około 337 825 kWh dla punktów poboru szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 ze zm.), w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 roku Nr 93, poz. 623 ze zm.), również na warunkach określonych w Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 4. Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 2 ilość zapotrzebowania na energię elektryczną będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Prognozowane sześcio miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 5. Ponadto zamawiający informuje i wyjaśnia, że dla Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych (określonych w załączniku nr 5 do SIWZ): 1) Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny, 2) Obecnie każda jednostka posiada dwie odrębne umowy, tj. na: a) dostawę energii elektrycznej zawartą na czas określony do dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudzia 2019 roku, b) dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony, 3) Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A., 4) Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, 5) Podane grupy taryfowe są obecnymi jak i przyszłymi taryfami i nie wymagają zmiany, 6) Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w SIWZ jest jednomiesięczny. 6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po zawarciu odrębnych umów będących wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekaże wyłonionemu wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w tym stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a wykonawca jest zobowiązany stosowne pełnomocnictwo przyjąć i dokonać w imieniu zamawiającego oraz poszczególnych Jednostek Podległych z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii, z zachowaniem ciągłości dostaw. 7. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:    Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię eklektyczną, przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw o wartości do 15% zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowych dostaw energii elektrycznej w sytuacji, o której mowa powyżej, gdzie w zamówieniach uzupełniających zastosowane będą warunki oraz stawki energii elektrycznej nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:      lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01 stycznia 2020 roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną na dzień złożenia oferty koncesje na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne w zakresie obrotu energią elektryczną objętą przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. UWAGA a) Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, b) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, d) Dokument, o którym mowa w punkcie c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie c) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu d) powyżej stosuje się, f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 składa każdy z wykonawców z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 1) Aktualnej na dzień złożenia oferty koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne w zakresie obrotu energią elektryczną objętą przedmiotem niniejszego zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto za wykonanie dostawy objętej przedmiotem niniejszego postępowania, c) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, d) oświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub równoważnej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Zakopane, e) oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, f) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, g) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, h) oświadczenie o okresie związania ofertą, i) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, j) wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne, k) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. g) – k) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 2. Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 przedmiotowej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ, 2) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w punkcie 10.5 niniejszej SIWZ) podpisane przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 5. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie). 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. 3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie III.5.1) niniejszego ogłoszenia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 11. Wszelkie postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały określone w § 9 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 9 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie oraz w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych. § 9 ust. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej złożonej przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. § 9 ust. 3. Zamawiający zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Sprzedawcę. § 9 ust. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. § 9 ust. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. § 9 ust. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Sprzedawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub o pracowniczych planach kapitałowych. § 9 ust. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Sprzedawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących dostawę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Sprzedawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących dostawę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. § 9 ust. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 i pkt 4, wynagrodzenie Sprzedawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Sprzedawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizujących dostawę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Sprzedawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. § 9 ust. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 i 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Sprzedawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. § 9 ust. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Sprzedawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących dostawy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Sprzedawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub pkt 4. § 9 ust. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Sprzedawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2. § 9 ust. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Sprzedawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. § 9 ust. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 – 12 oraz 14 stosuje się odpowiednio. § 9 ust. 14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. § 9 ust. 15. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) zmiany cen gdy cena w powszechnie obowiązujących taryfach Sprzedawcy będzie niższa od podanej w ofercie przetargowej, zostanie ona zastosowana w rozliczeniach z Zamawiającym od dnia obowiązywania taryfy (wówczas warunek, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy nie ma zastosowania), 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Sprzedawcę, 3) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tatrzański, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-14, fax (+48 18) 20-17-104, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem jest Pan Rafał Dobrowolski, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-61, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych”, znak sprawy: ZP.272.11.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2019 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 616586-N-2019 z dnia 31 października 2019 roku.

 

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1-3 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk