ROZEZNIENIE RYNKU

 

pn.:

Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”


Zakopane, dnia 20 listopada 2019 roku
ZP.270.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym na zasadzie rozeznania rynku pn.: Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

RICOH Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 29.987,40 zł brutto oraz parametrów jakościowych w postaci zaoferowania skanera posiadającego funkcje drukowania/kopiowania zgodnie z wymaganiami zamawiającego w zakresie realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu.

 

W niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

 

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

RICOH Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A

02-092 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

80,00

100,00

Jakość

20,00

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 12 listopada 2019 roku
ZP.270.1.2019

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15 w Zakopanem (34-500), niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty i podanie ceny ofertowej w zakresie wykonania dostawy infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji (skaner) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim”, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej.

 

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę przedmiotu zamówienia określonego według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 30216110-0 (Skanery komputerowe). Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera w ilości 1 sztuki oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załączniki nr 3 do niniejszego zaproszenia.
2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy, zwanego dalej „PU”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej będzie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ulicy Chramcówki 15, 34-500 Zakopane przez wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające dostarczone urządzenie do użytkowania na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia w siedzibie zmawiającego z chwilą dokonania montażu i uruchomienia.
6. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

 

II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że dostawa objęta niniejszym postępowaniem musi zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:
do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 19 listopada 2019 roku, do godziny 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 roku o godzinie 11:15

 

Szczegółowa treść Zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopane pod adresem: www.powiat.tatry.pl w zakładce Urząd / Zamówienia publiczne.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk