PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

"Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)"

 


Zakopane, dnia 10 lipca 2020 roku
ZP.272.5.2020

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym pn.:

„Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)"

 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08 lipca 2020 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 20-334458-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

 

Ponadto informuję, że w dniu 10 lipca 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2020/S 132-324145.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 16 czerwca 2020 roku
ZP.272.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)”

 

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

All-Maps – Aleksandra Rejowicz
ul. Kościelna 8/14
30-034 Kraków

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości: 184.131,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Konsornium Firm:

GEORES Sp. z o.o.

ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

PROGEO KATOWICE - K. Rogala, M. Nowak Sp. J.

al. Korfantego 79, 40-160 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

40,19

80,19

Termin gwarancji

40,00

2.

Geokart – International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

Łączna cena ofertowa brutto

23,89

63,89

Termin gwarancji

40,00

3.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Karola Łowińskiego 7E

31-752 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

28,51

68,51

Termin gwarancji

40,00

4.

All-Maps – Aleksandra Rejowicz

ul. Kościelna 8/14

30-034 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

40,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 18 maja 2020 roku
ZP.272.5.2020

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 30 kwietnia 2020 roku
ZP.272.5.2020

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 30 kwietnia 2020 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 15 kwietnia 2020 roku
ZP.272.5.2020

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)"

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10 kwietnia 2020 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 20-179179-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Ponadto informuję, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod 2020/S 074-176572.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Jednocześnie w zakładce Pliki do pobrania poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 - 6 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

UWAGA !!!
Nie otwierać pliku pn. „KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d6df8387-4feb-4f3a-9825-9913bd25b805”.
Jest to typ pliku .asc służący do szyfrowania oferty, który po próbie otwarcia straci swoje właściwości.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk