Zakopane, dnia 28 maja 2020 roku
ZP.270.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Dostawa komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

 

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane uprzejmie zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.: Dostawa komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

W zakresie Pakietu – nr 1:

Przedsiębiorstwo Wytwórczo Handlowe WIP – Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 21.156,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 36 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie Pakietu nr 1, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu.

 

W zakresie Pakietu – nr 2:

Przedsiębiorstwo Wytwórczo Handlowe WIP – Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 45.977,40 zł brutto oraz terminu gwarancji: 36 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu.

 

W niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

 

W zakresie Pakietu – nr 1:

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MS – IT Miłosz Sękała

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

68,83

83,83

Gwarancja

15,00

2.

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

ul. Damrota 6/301

40-022 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

71,44

86,44

Gwarancja

15,00

3.

More Blue Sp. z o.o.

ul. Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

72,52

83,77

Gwarancja

11,25

4.

Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe WIP – Małgorzata Szczepanik-Grzywocz

ul. Reymonta 23

44-200 Rybnik

Łączna cena ofertowa brutto

85,00

96,25

Gwarancja

11,25

5.

Firma APOLLO s.c.

Al. 3-go Maja 23

34-500 Zakopane

Łączna cena ofertowa brutto

57,64

68,89

Gwarancja

11,25

 

W zakresie Pakietu – nr 2:

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

MS – IT Miłosz Sękała

ul. Gnieźnieńska 12

40-142 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

59,33

74,33

Gwarancja

15,00

2.

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

ul. Damrota 6/301

40-022 Katowice

Łączna cena ofertowa brutto

65,27

80,27

Gwarancja

15,00

3.

COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Dworcowa 10A

46-300 Olesno

Łączna cena ofertowa brutto

69,69

80,94

Gwarancja

11,25

4.

More Blue Sp. z o.o.

ul. Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto

65,78

77,03

Gwarancja

11,25

5.

Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe WIP – Małgorzata Szczepanik-Grzywocz

ul. Reymonta 23

44-200 Rybnik

Łączna cena ofertowa brutto

85,00

96,25

Gwarancja

11,25

6.

Firma APOLLO s.c.

Al. 3-go Maja 23

34-500 Zakopane

Łączna cena ofertowa brutto

50,30

61,55

Gwarancja

11,25

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 27 maja 2020 roku
ZP.270.2.2020

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Dostawa komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/ Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 21 maja 2020 roku
ZP.270.2.2020

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania, zamawiający w dniu 21 maja 2020 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowego Zaproszenia.

 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień zamawiający postanawia dokonać zmiany terminu do składania ofert.

 

Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 27 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów Zaproszenia nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 14 maja 2020 roku
ZP.270.2.2020

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

Dostawa komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15 w Zakopanem (34-500), niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty i podanie ceny ofertowej w zakresie wykonania dostawy komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej.

 

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę przedmiotu zamówienia określonego według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 30213100-6 (Komputery przenośne). Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych w ilości 8 sztuk w zakresie Pakietu nr 1 i 21 sztuk w zakresie Pakietu nr 2 oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy, zwanego dalej „PU”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej będzie dostarczony do siedziby Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ulicy Chramcówki 15, 34-500 Zakopane przez wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające dostarczone urządzenia do użytkowania na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w Zaproszeniu parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup wyrobu konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu Zaproszenia oraz w załącznikach do niego występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią Zaproszenia i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
6. Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że dostawa objęta niniejszym postępowaniem musi zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:
Pakiety nr 1 i nr 2: w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 25 maja 2020 roku, do godziny 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 25 maja 2020 roku o godzinie 11:15

 

Szczegółowa treść Zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopane pod adresem: www.powiat.tatry.pl w zakładce Urząd / Zamówienia publiczne.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk