Zakopane, dnia 29.06.2020r.
RPD.6845.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

 

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej

nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny)

na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

 

Anna Gawlak - Socka

ul. Pardałówka 35

34-500 Zakopane

 

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, w kwocie: 6 130,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100 netto)

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

 

Lp.

Nazwy i adresy Oferentów

Kwota ofertowa netto

 

1.

 

 

WEIP Sp. z o.o.

ul. Długa 21

81-622 Gdynia   

3 001,00 zł

 

2.

 

 

NOBISCAN Paweł Kułach

Gliczarów Dolny 107                          

34-425 Biały Dunajec

6 000,00 zł

 

3.

 

 

Firma Handlowo - Usługowa

Dziubas Stanisław

Suche 19                                              

34-520 Poronin

5 853,66 zł

 

Wicestarosta Tatrzański

Jerzy Zacharko

 


 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 


Zakopane, dnia 15 czerwca 2020 roku

 

UWAGA !!!

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane pstanawia dokonać modyfikacji, zmiany zapisów Warunków Przetargu pisemnego nieograniczonego „Na dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

Szczegółową treść modyfikacji Warunków Przetargu pisemnego nieograniczonego można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 12 czerwca 2020 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części gruntów położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny), poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 5:00 do 23:00 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi ok. 60 miejsc (w tym 3 stanowiska dla oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych). Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 5+450 do km 5+650 (Brzeziny).

 

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Cena wywoławcza wynosi 2 500,00 zł netto miesięcznie za dzierżawiony grunt pasa drogowego plus należny podatek VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 netto).

 

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonymi w warunkach przetargu.

 

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).  

 

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

 

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

 

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku:  31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Brzeziny”.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

 

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk