Zakopane, dnia 29.06.2020r.
RPD.6845.2.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

 

„Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia)

na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”.

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na „Dzierżawa gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

 

NOBISCAN Paweł Kułach

Gliczarów Dolny 107, 34-425 Biały Dunajec

 

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie: 10 500,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 netto)

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

 

 

Lp.

Nazwy i adresy Oferentów

Kwota ofertowa netto

1.

WEIP Sp. z o.o.

ul. Długa 21

81-622 Gdynia  

 

3 001,00 zł

2.

Firma Handlowo – Usługowa Dziubas Stanisław

Suche 19                                              

34-520 Poronin

 

9 634,15 zł

 

Wicestarosta Tatrzański

Jerzy Zacharko

 


 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 


Zakopane, dnia 15 czerwca 2020 roku

 

UWAGA !!!

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane pstanawia dokonać modyfikacji, zmiany zapisów Warunków Przetargu pisemnego nieograniczonego „Na dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”.

 

Szczegółową treść modyfikacji Warunków Przetargu pisemnego nieograniczonego można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 12 czerwca 2020 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca od km 4+450 do km 4+700 (Zazadnia) na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

 

1.  Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części gruntów położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do km 4+700 (Zazadnia), poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking dla samochodów osobowych oraz autobusów w godzinach od 5:00 do 23:00 – zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Szacunkowa ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wynosi ok. 50 miejsc (w tym 3 stanowiska dla oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych). Oferent powinien zapoznać się z terenem, na którym będzie wykonywana umowa dzierżawy, zebrać na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku. Opłata za parkowanie nie będzie pobierana w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 90 z późn. zm.).

 

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca w km od 4+450 do km 4+700 (Zazadnia).

 

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Zamawiający określa minimalną wywoławczą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego parkingu z kwocie 2 500,00 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 netto).

 

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonymi w warunkach przetargu.

 

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (Dziennik Podawczy).  

 

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą części gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

 

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

 

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 12:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku:  31 8821 0009 0000 0000 1225 0009, z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking Zazadnia”.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

 

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk