Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 


Zakopane, dnia 13 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyniku postępowania pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane uprzejmie zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

W zakresie Pakietu – nr 1:

 

NetCom Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 22/1
53-120 Wrocław

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. łącznej ceny ofertowej w wysokości: 185.803,80 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, a zarazem spełnia wymogi formalne określone w zaproszeniu.

 

W niniejszym postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:

 

Pakiet – nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

NetCom Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

Łączna cena ofertowa brutto

85,00

100,00

Gwarancja

15,00

2.

COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Dworcowa 10A

46-300 Olesno

Łączna cena ofertowa brutto

83,87

92,87

Gwarancja

9,00

 

Pakiet – nr 2

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Mając na uwadze powyższe niniejsze postępowanie w zakresie Pakietu nr 2 zostało unieważnione.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 12 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/ Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 11 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania, zamawiający w dniu 11 sierpnia 2020 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi.

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów Zaproszenia nr 2 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 10 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku dodatkowym uzupełnieniem i uszczegółowieniem wyjaśnienia udzielonego na pytanie nr 2 do pisma z dnia 7 sierpnia 2020 roku dotyczącego niniejszego postępowania, zamawiający w dniu 10 sierpnia 2020 roku zamieścił stosowną informację, którą można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 07 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania, zamawiający w dniu 07 sierpnia 2020 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi.

 

Szczegółową treść pytań oraz odpowiedzi do zapisów Zaproszenia nr 1 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

WICESTAROSTA TATRZAŃSKI

Jerzy Zacharko


Zakopane, dnia 05 sierpnia 2020 roku
ZP.270.3.2020

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15 w Zakopanem (34-500), niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty i podanie ceny ofertowej w zakresie wykonania dostawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" dla Powiatu Tatrzańskiego, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej.

 

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę przedmiotu zamówienia określonego według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 30213100-6 (Komputery przenośne) oraz dodatkowy przedmiot zamówienia: 30232130-4 (Kolorowe drukarki atramentowe), 30232110-8 (Drukarki laserowe), 30237200-1 (Akcesoria komputerowe) z podziałem na dwa Pakiety, których podział oraz zakres został przedstawiony poniżej.

Pakiet nr 1
1) Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy – 70 sztuk,
2) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Pakiet nr 2
1) Dostawa sprzętu audiowizualnego:
a) Słuchawki z mikrofonem  – 57 sztuk,
b) Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem typ 1 – 25 sztuk,
c) Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem typ 2 – 1 sztuka,
d) Głośniki – 3 sztuki,
e) Drukarka – 2 sztuki,
2) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia,
zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy, zwanego dalej „PU”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej będzie dostarczony do siedziby Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ulicy Chramcówki 15, 34-500 Zakopane przez wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające dostarczone urządzenia do użytkowania na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w Zaproszeniu parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup wyrobu konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu Zaproszenia oraz w załącznikach do niego występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią Zaproszenia i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
6. Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że dostawa objęta niniejszym postępowaniem musi zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:
Pakiety nr 1 i nr 2: w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 12 sierpnia 2020 roku, do godziny 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:15.

 

Szczegółowa treść Zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "ZAPROSZENIE - ZP.270.2.2020".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk