Zakopane, dnia 23 grudnia 2020 roku
RPD.6845.9.2020

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”.

 

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na „Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący Oferent:

 

Bogdan Dubiel
Witów 101c
34-512 Witów
 

 

Wymieniony wyżej Oferent złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, w kwocie: 16 400,00 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100 netto)

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący Oferenci:

Lp.

Nazwy i adresy Oferentów

Kwota ofertowa netto

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Dziubas Stanisław

Suche 19

34-520 Poronin

7 004,00 zł

2.

F.H.U. MAWO Wojciech Fudala

ul. Szkolna 5

34-500 Zakopane 

12 000,00 zł

3.

Tadeusz Stopka WIKI

ul. Czajki 6

34-511 Kościelisko  

9 000,00 zł

4.

TBM-SPORT Tadeusz Bobak

ul. Szymaszkowa 7A

34-500 Zakopane

11 150,00 zł

5.

NOBISCAN Paweł Kułach

Gliczarów Dolny 107

34-425 Biały Dunajec  

12 601,63 zł

6.

Z FIAKREM Sp. z o.o.  

ul. Kielecka 2

31-526 Kraków   

7 880,00 zł

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 10 grudnia 2020 roku

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Dzierżawę gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2 na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”

 

 

1. Przedmiotem przetargu: jest dzierżawa nieruchomości oznaczonej jako działki ewid: 371/1, 372/3, 372/4 obr. 4 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni ogółem 848,00 m2, poza strefą płatnego parkowania, z przeznaczeniem na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Teren będący przedmiotem dzierżawy przewidziany jest na parking wyłącznie dla samochodów osobowych (w tym 2 stanowiska dla oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych). Oferent powinien zapoznać się z terenem, na którym będzie wykonywana umowa dzierżawy, zebrać wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r.

 

2. Oznaczenie i opis: Pas drogowy drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich o powierzchni 848,00 m2.

 

3. Cena wywoławcza dzierżawy parkingu: Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4 000,00 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 netto).

 

4. Pozostałe odpłatności: Zgodnie z wymogami określonymi w warunkach przetargu.

 

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach przetargu należy składać do dnia 23 grudnia 2020 roku do godziny 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15.

 

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: Zainteresowani dzierżawą gruntów pasa drogowego winni zapoznać się z warunkami przetargu, które są udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 Wydział Infrastruktury w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego: www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne).

 

7. Czas i miejsce przetargu (części jawnej): Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 23 grudnia 2020 roku o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (sala obrad).

 

8. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku do godziny 11:00 (za zachowanie terminu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa). Wadium należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Zakopanem, nr rachunku:  31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „Wadium przetargowe – Parking pas drogowy ul. Powstańców Śląskich”.

 

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy parkingu będącego przedmiotem niniejszego przetargu: W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w przetargu najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia przetargu i nie zostanie zwrócone.

 

10. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie przetargu w ciągu 5 dni od ogłoszenia jego wyników.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk