22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XL, a XLI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2022.
 6. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.   
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian zasad przyznawania „Stypendium Starosty Tatrzańskiego” dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Tatrzańskiego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały ustalającej regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Tatrzańskiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Międzychodzkim.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia 2023 roku w Powiecie Tatrzańskim: „Rokiem Wojciecha Doruli oraz innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala”. 
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zamknięcie obrad.