9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną Joannę Morawę.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLII, a XLIII Sesją Rady.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności:
  1. Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  2. Służb weterynaryjnych
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:  wyboru członka Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyboru komisji stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego, ich nazw, zakresu działania, oraz składu osobowego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej delegowania przedstawicieli Powiatu Tatrzańskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie zasad pokrywania w 2023 roku kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 r.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji.    
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zamknięcie obrad.