25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLVSesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLIV, a XLV Sesją Rady 
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Zadania realizowane przez Straż Graniczną z uwzględnieniem specyfiki Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.
 6. Raport o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2022.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2022.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium za rok 2022 dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w Zakopanem w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr G 420241K ul. Toporowa Cyrhla w zakresie pełnienia roli inwestora zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w celu dostosowania zatoki przystankowej do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizowanego zadania przez Gminę Miasto Zakopane.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości. 
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Powiat Tatrzański do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2023.  
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie: rekomendacji „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Tatrzańskim za 2022 r.”
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Zamknięcie obrad.