28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLVII, a XLVIII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego do roku 2027 (z perspektywą roku 2030).
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania Wójtowi Gminy Biały Dunajec zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Biały Dunajec.
 9. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki budżetowej Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Tatrzańskim na lata 2023 – 2028”
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Tatrzańskiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Rawickim.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 15. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za I półrocze 2023 r.
 16. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za I półrocze 2023 r.
 17. Dyskusja nad założeniami do budżetu Powiatu na rok 2024.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Zamknięcie obrad.