30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy V a VI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Raport o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2018.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za rok 2018.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium za rok 2018 dla Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 12. Sprawozdanie z działalności w 2018 r.:
  a) Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
  b) Służb Weterynaryjnych
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Tatrzański nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Zakopanem.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zakopanem.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie: rekomendacji „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie tatrzańskim za 2018 r.”
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg i wniosków.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 25. Zamknięcie obrad.