logo powiatu

29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy VI a VII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu w 2018 r.:
  1. Domu Dziecka w Zakopanem,
  2. Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem,
  3. Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem.
 6. Informacja o działaniach z zakresu promocji Powiatu Tatrzańskiego w sezonie letnim oraz działalności prowadzonej przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
  w szkołach  i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tatrzańskiego.   
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 11. Przyjęcia uchwały w sprawie: powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania publicznego w zakresie zapewniania usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tatrzańskiego na lata 2014-2020.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 r.   
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg i wniosków.  
 16. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za I półrocze 2019 r.
 17. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za I półrocze 2019 r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Zamknięcie obrad.