24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VII i VIII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy VIII a IX Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. 100 lat działalności służb sanitarnych w Polsce i 65 lat Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, wspieranie osób niepełnosprawnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały ustanawiającej Markę Tatrzańską.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 r.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg i wniosku.
 14. Dyskusja nad założeniami do budżetu Powiatu na rok 2020.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zamknięcie obrad.