12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy IX, a XI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych na 2019 r.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Miasto Zakopane zarządzania drogą powiatową ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Karłowicza, Droga na Bystre, Droga do Olczy.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2020.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji w interesie publicznym.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Zamknięcie obrad.