27 lutego 2019 r. (czwartej) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 


Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XII, a XIII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów w 2019 r. na terenie:
  a)  Nadleśnictwa Nowy Targ,
  b)  Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie:  zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr  VII/67/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w  sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w  części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej,  w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w celu określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tatrzański udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: nadania statutu Placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg.
 14. Przyjęcie rezolucji dotyczącej ustalenia miejsca dyżuru Lekarza Orzecznika ZUS.
 15. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2019 r.
 16. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2019 r.
 17. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2020
 18. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2020
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Zamknięcie obrad.