Uchwała Nr 472/76/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 27 lipca 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ustala co następuje:

§ 1.

Ogłasza się  konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1.

§ 2.

  1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronie internetowej (www.powiat.tatry.pl) i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.