Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1755)


Informacje ogólne

Na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wszczyna procedurę związaną ze skierowaniem nieletniego zamieszkałego na terenie powiatu tatrzańskiego do właściwej placówki:

 1. kompletuje wymagane dokumenty.
 2. dokonuje elektronicznego eksportu danych do Centralnego Systemu Kierowania przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie celem uzyskania wskazania właściwego ośrodka.
 3. po otrzymaniu wskazania ośrodka, wydaje skierowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w placówce lub wniosek rodziców
 2. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej - jeżeli takie zostało wydane
 3. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
 4. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego
 5. Odpis aktu urodzenia nieletniego
 6. Poświadczenie zameldowania
 7. Zawierające informacje o etapie kształcenia nieletniego: ostatnie świadectwo szkolne, odpis arkusza ocen
 8. Informacja z zakładu pracy lub urzędu pracy o ubezpieczeniu zdrowotnym
 9. Nr PESEL nieletniego
 10. Dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień oraz dokumenty świadczące o stanie zdrowia dziecka, zawierające informacje na temat: kiedy i gdzie nieletni przebywał w szpitalu (zwłaszcza psychiatrycznym)

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

30 dni


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Wymagane opłaty:

Brak