PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na:

"Digitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"


Zakopane, dnia 06 grudnia 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym pn.:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"

 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02 grudnia 2019 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 19-587775-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

 

Ponadto informuję, że w dniu 06 grudnia 2019 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2019/S 236-579550.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 21 października 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

W zakresie Części nr 1:

 

GEO-ART Geodezja i Budownictwo – Justyna Polaczek
ul. Rynek 38
34-470 Czarny Dunajec

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości: 1.414.500,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia niniejszej Cześci a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

 

Część – nr 1

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

GEO-ART Geodezja i Budownictwo

– Justyna Polaczek

ul. Rynek 38

34-470 Czarny Dunajec

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

40,00

 

Część – nr 2

Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszej Części.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszej Części zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Części – nr 2

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 21 października 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin” zostało unieważnione w zakresie Części nr 2.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w zakresie Części nr 2 jest art. 93, ust. 1 pkt 1) wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w zakresie w/w Części nie złożono żadnej oferty przetargowej.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

Pismo z treścią unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 27 września 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z dnia 03 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 17 września 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 17 września 2019 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 26 sierpnia 2019 roku
ZP.272.6.2019

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Digitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 sierpnia 2019 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 19-407609-001.

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Ponadto informuję, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2019/S 163-400786.

Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2019/S 163-400786 można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Jednocześnie w zakładce Pliki do pobrania poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 - 6 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

UWAGA !!!
Nie otwierać pliku pn. „KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5cfd864e-fe68-4874-a86f-ec075bcc3175”.
Jest to typ pliku .asc służący do szyfrowania oferty, który po próbie otwarcia straci swoje właściwości.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk