PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na:

"Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)"


Zakopane, dnia 21 listopada 2019 roku
ZP.272.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE


o unieważnieniu postępowania przetargowego na:

„Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)” zostało unieważnione.

 

Podstawą prawną unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego jest art. 93 ust. 1 pkt 1) wyżej przywołanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Podstawą faktyczną unieważnienia jest fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty przetargowej.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

Pismo z treścią unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 16 września 2019 roku
ZP.272.7.2019

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1)"

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 września 2019 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 19-442016-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Ponadto informuję, że w dniu 16 września 2019 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod 2019/S 178-433987.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Jednocześnie w zakładce Pliki do pobrania poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 - 6 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

UWAGA !!!
Nie otwierać pliku pn. „KluczPub_Oferta_PostepowanieID_45353eca-c8fa-41ac-a67e-b2f124c6edb5”.
Jest to typ pliku .asc służący do szyfrowania oferty, który po próbie otwarcia straci swoje właściwości.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk